Vägsatsningar i Bohuslän

Motion 1992/93:T308 av Kenth Skårvik (fp)

av Kenth Skårvik (fp)
Efter första världskriget byggdes en del vägar i Bohuslän
i AK-regi. Redan befintliga vägnät förbättrades. Även nya
vägsträckningar gjordes. Dessa investeringar har gjort
tjänst in i nutid. Det är 1920-talets vägar som i dag befares
av tunga lastfordon, folk på väg till och från jobbet och av
tusentals sommarturistande. Självklart klarar inte 1920-
talets vägar 1990-talets trafik.
Jag föreslår i denna motion, liksom under tidigare år, att
staten måste ta ett särskilt ansvar för bohuslänets
infrastruktur, dels på grund av arbetslöshetssituationen,
men dels också för att landskapet har ett eftersatt läge på
vägsidan vilket inte minst gäller läns- och riksvägar.
Några av de mest angelägna projekten är följande:
Väg 161 Skår--Torp Väg 164 inom Bohuslän Väg 174
Kungshamn--Halliden Väg 734 Varekil--Ellös Väg 44
inom Bohuslän
Några kommentarer
Väg 161 är i stort en förbindelse mellan Uddevalla (E6)
och Lysekil. Under senare år har trafikökningen varit
avsevärd beroende på att en färjelinje öppnats över
Gullmarn mot Lysekil och att ett köpcentrum etablerats vid
Torp, Uddevalla. Vägen har också fått ett stort tillskott av
fordon från Tjörn/ Orust. Därtill kommer en stor
befolkningsökning i en region som är populär hos sommar-
och årsboende.
Den aktuella vägen har trots trafikpåslaget inte getts
högre standard. Redan på 50-talet fördes överläggningar
om en ny sträckning av vägen men inget har hänt.
Väg 164 förbinder i stort Dalsland/Värmland med
Bohuslän och har stor betydelse bl a med tanke på
omfattande timmertransporter från inlandet mot kusten.
Vägen håller bra standard på Dalslandssidan, men större
delen av sträckningen på bohussidan är undermålig och har
nedsatt bärighet.
Väg 174 är undermålig, smal och krokig. Förutom att det
är en turistled används vägen för omfattande transporter till
och från kustens fiskelägen.
Väg 734 avser medel till fullföljande av påbörjat projekt
Varekil--Ellös. Denna till stor del nya väg kan ge
sysselsättningseffekter för västra Orust. Inte minst
varvsnäringen är i behov av goda vägar för att transportera
ut båtar som byggs vid varv längs kusten.
Beträffande riksväg 44 är det en trafikpulsåder som
förbinder Trollhättan/ Vänersborg med
Uddevalla/Bohuslän. Trafikflödets upptagningsområde kan
dock sägas vara från Stockholm i norr till Småland i söder.
Vägen är förbättrad inom Älvsborgs län. Jag föreslår att
riksväg 44 planeras för motorväg med början på
bohussidan, där problemen i dag är störst.
Inledningsvis betonades arbetslöshetsläget. Helt kort
kan läget inom Uddevallaregionen och norrut i länet
betecknas som mycket mörkt. Några siffror: I Lysekil går
var 10:e invånare utan jobb. I Uddevalla är arbetslösheten
för vissa yrkesgrupper upp emot 30 %. Generellt är var 12:e
länsbo utan arbete.
Att satsa på vägbyggen är att satsa på framtiden. Att
förbättra vägarna inom denna del av bohuslänet ger också
många arbetslösa en meningsfull sysselsättning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om satsning på angivna vägprojekt i
Bohuslän.

Stockholm den 20 januari 1993

Kenth Skårvik (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)