Vägsalt

Motion 1992/93:T346 av Martin Nilsson och Kent Carlsson (s)

av Martin Nilsson och Kent Carlsson (s)
Kvaliteten på landets vägar är en samhällelig
angelägenhet. Det är viktigt att vi som bilister och även den
yrkestrafik som färdas på våra vägar kan göra det så säkert
som möjligt. I och med en aktiv trafik på våra vägar ökar
också riskerna för olika former av olyckor.
Riksdagen har gett direktiv till Vägverket om att de skall
arbeta aktivt för att på alla tänkbara sätt minska riskerna för
trafikolyckor. Vägverket har då svarat med sänkta
hastighetsgränser på vissa sträckor, viltstängsel, vägsalt och
annat. Riksdagens ambitioner med direktiven, liksom
Vägverkets olika försök att leva upp till dem, är bra. Färre
trafikolyckor är en viktig målsättning.
Vägsaltet som ett försök att nå upp till denna
målsättning kan dock bitvis ifrågasättas. Vägsaltet leder till
dålig sikt och ofta ett ''slaskigt'' underlag. Vid
mörkerkörning märks de problemen allra tydligast. Det är
också känt att vägsaltet sliter hårt på våra bilar, de rostar
fortare och kräver en tätare rengöring än då vägsalt inte
finns som vägunderlag. Vägsaltet är också tärande på
naturen och direkt ovänligt för miljön. Det leder till att pH-
värdet sjunker, att tungmetaller fälls ut och påverkar
grundvatten och växtlighet, att vägar och broar luckras upp.
Inom vissa län och/eller enskilda kommuner bedrivs i
dag olika försök med alternativ till vägsaltet. Man provar
bland annat att köra på ett helt rent underlag, dvs. utan
någon form av utsläpp. Andra platser gör försök med
alternativ kalkning på vägar, gång- och cykelbanor. Gävle
kommun i Gävleborgs län jobbar med kalkning som
alternativ till saltning.
Vägverket skulle mera medvetet kunna driva liknande
försök samtidigt som de utvecklar idéer och provar andra
metoder än saltning. Försöksverksamheten skulle förutom
kalkning kunna innefatta till exempel uppvärmd sand,
skyltar med information om temperatur, väglag och
rådande hastighetsbegränsning. Skyltarnas olika
informationstexter skall kunna ändras centralt från t.ex. ett
närbeläget polishus vilket i dag förekommer i Hudiksvalls
kommun.
I Gävleborgs län passerar varje dygn 1 000-tals bilister
och yrkeschaufförer längs E4:an. I vårt län finns också
mindre trafikerade vägar med växlande underlag.
Gävleborgs län skulle därför med sin stora spridning på
olika vägbanor och underlag vara ett bra län att prova
alternativa metoder för vägsalt inom.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om försöksverksamhet med minskad
användning av vägsalt.

Stockholm den 26 januari 1993

Martin Nilsson (s)

Kent Carlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)