Vägprogram för Västmanlands län

Motion 1992/93:T324 av Göran Magnusson m.fl. (s)

av Göran Magnusson m.fl. (s)
Västmanland har hittills missgynnats i fördelningen av
de extra pengar för vägbyggande som staten fördelat. Stora
ansträngningar görs nu för att skapa utvecklingsklimat
genom investeringar i den infrastruktur som vägar är en del
av. Det kan naturligtvis inte heller bortses från att dessa
investeringar ger sysselsättning, inte bara direkt i projekten
utan också i flera andra led. Svenska Arbetsgivarföreningen
anser att investeringskostnader i infrastruktur till 60 %
omedelbart betalas tillbaka till statskassan.
E 18 mellan Köping och Arboga
Dagens sträckning av E 18 mellan Köping och Arboga
utgör en s.k. flaskhals som medför störningar både för den
lokala trafiken och för långdistanstrafiken. Därför är det
ytterst angeläget att medel skapas för en snabb utbyggnad.
I vägverkets flerårsplan för riksvägar 1991--2000 föreslås att
den aktuella sträckan av E 18 
byggs ut först år 2000, men projektet synes numera ha
prioriterats upp. Vid tidigare utebliven extratilldelning av
pengar har som skäl anförts att arbetsplanen inte varit klar.
Det är därför angeläget att arbetsplanen snarast fastställs
och att objektet prioriteras mycket högt.
Bergslagsvägen
För länets tre Bergslagskommuner, Skinnskatteberg,
Fagersta och Norberg, är givetvis bra vägförbindelser till
olika delar av regionen viktiga. I länsstyrelsens
vägplanering med huvudkriteriet regional balans lyfts
förbindelsen Fagersta--Köping fram. För de tre
kommunerna är riksväg 68 med förbindelser österut med
Gävle och västerut med Örebro av vital betydelse. För att
stärka möjligheterna till utveckling i regionen måste
investeringar i riksväg 68 göras.
Räta Linjen
En nationell led som binder samman viktiga regionala
centra som Norrköping, Eskilstuna, Västerås och Gävle är
Räta Linjen. Samtidigt är vägen den kortaste mellan
sydöstra Sverige och Norrlandskusten. Alternativet att köra
över Stockholm förlänger sträckan med 35 kilometer.
Mellan Eskilstuna och Västerås utgör vägen också en viktig
koppling mellan E 3 
och E 18. 
En viktig delförbättring av vägen sker genom att
förbifarten i Tärnsjö, norr om Sala, nu byggs.
Riksväg 70
Genom Västmanlands och Uppsala län är riksväg 70 en
viktig förbindelselänk för såväl persontrafik som
godstransporter från norra inlandet mot Stockholm.
Förbifarten vid Sala är i länet ett angeläget objekt.
Länets andra vägar
Länets övriga vägar är på olika avsnitt i stort behov av
upprustning och ombyggnad. Vägarna på landsbygden
fyller stora behov, dels för den bofasta befolkningen, dels
för tillgängligheten till skog och mark, både för yrkesmässig
trafik och för rekreationsändamål. Länsstyrelsen har
detaljerade inventeringar och god planering för att fullfölja
olika projekt när medel beviljas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om arbetsplan och prioritering av E
18 mellan Köping och Arboga,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om riksväg 68, Räta Linjen, riksväg
70 och andra vägbyggnadsbehov i Västmanland.

Stockholm den 22 januari 1993

Göran Magnusson (s)

Lena Hjelm-Wallén (s)

Roland Sundgren (s)

Berit Oscarsson (s)

Margareta Israelsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)