Vägnätet i Norrbotten

Motion 1993/94:T316 av Olle Lindström (m)

av Olle Lindström (m)
I regeringens ekonomiska politik spelar satsningar på
utbyggnad och modernisering av infrastrukturen en viktig
roll. Sammanlagt har närmare 25 miljarder kronor tillförts
infrastrukturområdet via ökade anslag och
tidigareläggningar av planerade investeringar under 1992
och 1993. Större delen utgör investeringar i trafikens
infrastruktur.
En övergång till lånefinansiering som medger en
låneram på 30 miljarder kronor kommer att innebära en
ytterligare ökning av investeringsnivån. Nya projekt för
ytterligare 20 miljarder kronor kommer att kunna påbörjas.
Detta ger nya möjligheter att öka satsningarna på
infrastruktur också i Norrbotten.
Förbättringar i infrastrukturen är den mest verksamma
åtgärden för att långsiktigt stärka näringslivet, ekonomin
och utvecklingsmöjligheterna i olika delar av landet.
Investeringar i infrastrukturen är i allmänhet
samhällsekonomiskt mycket lönsamma. Trots att detta
många gånger tidigare framhållits av ansvariga politiker,
inte minst i regionalpolitiska sammanhang, ärvde den
borgerliga regeringen en situation med kraftigt eftersatt
vägunderhåll och en eftersläpning i utbyggnaden av
vägnätet i stora delar av landet, bland annat i Norrbotten.
Regeringens politik skapar nu möjligheter att reparera den
förra regeringens försummelser.
Norrbotten är ett starkt industriberoende län. Det
geografiska läget innebär att transportkostnader och
infrastrukturinvesteringar är betydelsefulla för länets
framtidsmöjligheter. Våra tunga råvaror som malm, stål och
skog är beroende av framkomliga vägar, året runt, till
rimliga kostnader.
Det är därför viktigt att de delar av E4 som ännu inte har
13 meters bredd och tillåter 110 km hastighet byggs ut och
får del av erforderliga investeringsmedel. Påbörjade
investeringar på riksväg 45 bör fortsätta.
De älvdalsvisa vägarna ned mot kusten har mycket stor
betydelse för våra tunga transporter och måste därför få sin
andel av tillgängligt investeringskapital.
Utöver de direkta investeringarna är norrbottniska
vägnät i behov av underhåll och upprustning. Om hela
Sverige ska leva måste också de mindre vägarna i
Norrbottens glesbygd ges en godtagbar standard.
I motionen redovisade åtgärder bör rymmas inom
planerade ekonomiska ramar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnad av E 4 och riksväg 45,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning och modernisering
av vägnätet i Norrbotten.

Stockholm den 24 januari 1994

Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)