Vägförbindelsen mellan Markaryd och Osby

Motion 1992/93:T315 av Johnny Ahlqvist och Lars Hedfors (s)

av Johnny Ahlqvist och Lars Hedfors (s)
Väl utbyggd infrastruktur attraherar näringslivet i dess
lokalisering, på samma sätt som en progressiv utveckling av
näringslivet skapar förutsättningar för utbyggt och
förbättrat transportsystem. Genom att avsätta tillräckliga
resurser för detta ändamål skapas goda förutsättningar för
framtiden.
På kort sikt bidrar dessa satsningar till sysselsättning i de
regioner där de genomförs. På något längre sikt ger bra
infrastruktur företagen lägre kostnader för sina transporter.
Varor kan produceras billigare, och därmed stärks
industrins konkurrenskraft.
Vägtransporter är det dominerande transportsättet,
speciellt på korta sträckor. Inom landets olika regioner är
ett bra vägnät en förutsättning för att skapa livskraftiga
arbetsmarknader som ger sysselsättning till vår befolkning.
Vägnätets beskaffenhet har stor betydelse för
produktiviteten och tillväxten. Kraven på bättre
framkomlighet ökar genom industrins behov av snabba och
tidsanpassade transporter.
En ökande del av resandet kommer att ske med bil eller
buss, detta trots att den största ökningen av antalet resande
beräknas att ske med järnväg. Anledningen till detta är att
det inom stora delar av Sverige inte finns eller kommer att
finnas någon annan möjlighet.
En ny väg mellan Osby och Markaryd knyter på ett för
fordonstrafiken vägvinnande sätt samman västkusten med
nordöstra Skåne och Blekinge. Sträckan minskas liksom
tidsåtgången. Såväl samhällsekonomiska som företags- och
privatekonomiska vinster uppstår.
Vägförbindelserna mellan Blekinge och nordöstra
Skåne och västkusten är i dag otillfredsställande. Den tunga
trafiken mellan industrier i dessa kustregioner och från
industrier i områden däremellan tvingas välja en vägsträcka
som är längre och mer kostsam än nödvändigt. Det
otillräckligt utbyggda vägnätet drabbar menligt bl.a.
transporter mellan Volvos industrier i Olofström och
Göteborg, transporter med skogsråvara till och färdiga
produkter från massafabriker och sågverk. Även
transporterna till och från Halmstad, Sölvesborg och
Karlshamns hamnar drabbas negativt av det otillräckligt
utbyggda vägnätet.
En ny väg får stor betydelse för regionens utveckling.
Markaryd, Olofström, Osby och Östra Göinge är
utkantskommuner i sina respektive län och i behov av
åtgärder som stimulerar utvecklingen. En satsning på denna
förbindelse mellan Olofström och Halmstad, med
sträckning över Osby och Markaryd är ett viktigt steg.
För Osby och Markaryds kommuner leder en ny väg till
flera positiva effekter: Utbyte av arbetskraft ökar.
Näringslivet stimuleras. Reseutbytet för inköps-, kultur-
och utbildningsändamål ökar. Pendlingen är i dag lägre
mellan dessa båda kommuner än mellan deras andra
grannkommuner. Detta beror på den befintliga vägens låga
standard.
En sammanknytning av Osby och Markaryd kan
innebära införandet av fler dagliga bussförbindelser mellan
orterna. Även för fjärrbusstrafiken är en väg av stor
betydelse. Möjliga framtida sträckningar är Kristianstad--
Osby--Markaryd--Halmstad och Blekinge--Halmstad.
En bra väg mellan Osby och Markaryd är alltså ett krav
för att ge sydvästra Småland, nordöstra Skåne och Blekinge
en godtagbar kollektivförbindelse med västkusten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts beträffande behovet av en bra väg
mellan Osby och Markaryd för att ge sydvästra Småland,
nordöstra Skåne och Blekinge en godtagbar
kollektivförbindelse med västkusten.

Stockholm den 20 januari 1993

Johnny Ahlqvist (s)

Lars Hedfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)