Vägförbindelsen Malmö/Lund--norra Skåne--Mellansverige

Motion 1992/93:T343 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)
Vägverket arbetar för närvarande med långsiktiga
utvecklingsplaner för vägnätet. En av de frågor som
Vägverket Region Skåne aktualiserat är en utveckling av en
ny och mer gen förbindelse Malmö/Lund--norra Skåne--
Mellansverige.
Vägverket har redovisat fyra olika alternativ vad gäller
E4:ans framtida sträckning. Alternativ 2 har sträckning
Malmö--Eslöv--Hässleholm--Markaryd--norrut och
alternativ 4 Malmö--Eslöv--Hässleholm--Älmhult--
Ljungby--norrut. Alternativ 1 innebär att vägen ligger kvar
i nuvarande sträckning, alternativ 3 Malmö--Perstorp--
Åsljunga--norrut.
Att utveckla en förbindelse med en östlig sträckning
enligt alternativ 4 a ger stora förbättringar för de nationella
transporterna. Tillgängligheten mellan E4:ans
upptagningsområde i norr och Malmö/Lund-området, ett av
landets befolknings- och näringsmässigt tyngsta, förbättras
avsevärt. Det gäller också för de utlandstransporter som
kommer via Öresundsbron. Även för utlandstrafiken via
Trelleborg, en trafik som förväntas öka i betydelse, ger en
sådan sträckning stora förbättringar.
För utvecklingen i Sydsverige är en förbindelse av hög
kvalitet upp mot Mellansverige nödvändig. En utveckling i
en östlig sträckning skapar nya utvecklingsmöjligheter i
områden som i dag har relativt dålig vägstandard. Den
nationella tillgängligheten förbättras för det inre av och
östra Skåne, liksom för delar av Blekinge och södra
Småland. För inomregionala resor och transporter erhålls
också stora förbättringar i viktiga resrelationer.
De nya möjligheter en bro över Öresund skapar för
näringslivsutveckling, socialt och kulturellt utbyte m.m. bör
tas till vara. Det är viktigt att sådana effekter kan spridas,
inte bara till brons närområde, utan också till andra delar av
Sydsverige.
De bedömningar som gjorts av de trafikekonomiska
effekterna av de olika sträckningar som studerats talar
också för ett östligt alternativ.
Det är också viktigt i detta sammanhang att E22:an
byggs ut till motorväg i huvudsak i nuvarande sträckning.
Med tanke på den stora betydelse åtgärderna har, såväl
nationellt som för utvecklingen i Sydsverige, bör de höra till
de mest angelägna bland de insatser som planeras för att
utveckla landets infrastruktur. Genomförandet bör därför
ske så snabbt som möjligt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utveckling av en östlig
vägförbindelse Malmö/Lund--norra Skåne--Mellansverige.

Stockholm den 26 januari 1993

Johnny Ahlqvist (s)

Börje Nilsson (s)

Maja Bäckström (s)

Kaj Larsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)