Vägförbindelsen Gävle--Västerås--Norrköping

Motion 1992/93:T325 av Axel Andersson m.fl. (s, m, v)

av Axel Andersson m.fl. (s, m, v)
Goda kommunikationer är en förutsättning för tillväxt
och framtida välfärd i Sverige. I samband med att en
nationell väghållningsplan upprättas, skall ett nationellt
vägnät identifieras -- dvs. de vägar som bedöms ha störst
nationell betydelse skall prioriteras och namnges.
Vi anser att ''Räta linjen'' -- vägförbindelsen mellan
Gävle och Norrköping via Västerås -- har nationell
betydelse och bör ingå i ett nationellt vägnät främst av
följande skäl:
Tillväxt, effektivitet och kostnader
''Räta linjen'' passerar eller tangerar betydelsefulla orter
för svenskt näringsliv. Den är en rationell och effektiv
förbindelse mellan östra Norrland och Sveriges mellersta
och södra delar. ''Räta linjen'' går i huvudsak genom plan
terräng, vilket är viktigt för den tunga trafiken, som redan i
dag i stor utsträckning väljer ''Räta linjen'' för transporter
mellan Norrland och Syd- och Mellansverige. Sträckningen
kräver måttliga resurser för att uppnå godtagbar nationell
standard, en viktig faktor i tider av resursknapphet.
Trafiksäkerhet och miljö
En satsning på ''Räta linjen'' skulle ge goda
trafiksäkerhets- och miljöeffekter. Dessa uppnås till största
delen genom att trafiken inte behöver passera genom det
hårt belastade Stockholmsområdet. Av detta skäl ingår för
övrigt ''Räta linjen'' i det förslag till nationellt vägnät som
Vägverket presenterat.
Regionalpolitik
''Räta linjen'' har redan i dag stor betydelse för
godstransporter på väg mellan östra Norrland och Syd-
/Mellansverige. Den upprustning som vi begär skulle betyda
mycket för våra strävanden efter regional balans, eftersom
förutsättningarna, inte minst för det norrländska
näringslivet, kraftigt skulle förbättras.
Dessutom kan ''Räta linjen'' på ett enkelt sätt knytas
ihop med viktiga vägar för sydöstra Sverige och i framtiden
bli en sammanhängande viktig trafikled mellan Norrland
över Mellan- och sydöstra Sverige och vidare till
Öresundsregionen.
Denna tanke stöds av länsstyrelserna i Södermanlands,
Västmanlands och Gävleborgs län samt kommunerna i
Norrköping, Katrineholm, Eskilstuna, Hallstahammar,
Västerås, Sala, Heby och Gävle.
En arbetsgrupp har bildats för projektets
genomförande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vikten av att vägen Gävle--
Västerås--Norrköping (den s.k. Räta linjen) inplaceras i
kategorin nationella vägnät.

Stockholm den 25 januari 1993

Axel Andersson (s)

Rolf Dahlberg (m)

Bertil Måbrink (v)

Sinikka Bohlin (s)

Karl Hagström (s)

Ulrica Messing (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)