med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader

Motion 2011/12:C14 av Kent Persson m.fl. (V)

av Kent Persson m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående ska återkomma till riksdagen med en proposition i ämnet.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fjärrvärme och värmepumpar.

Bakgrund

I denna skrivelse redovisas en handlingsplan för nära-nollenergibyggnader. Bakgrunden är ett EU-direktiv om byggnaders energiprestanda. Förhistorien är ett särskilt pm som regeringen lät gå ut på remiss. Detta pm blev sönderkritiserat. Till exempel ansåg regeringen i pm:et att vi inte behövde några hårdare krav för tillfället vad avser energihushållning i byggnader. Denna ståndpunkt stöddes av fem remissinstanser och sågades av 49 remissinstanser. Därför återkommer nu regeringen med en något förändrad skrivelse.

En svensk tillämpning av begreppet nära-nollenergibyggnader

I skrivelsen har nu regeringen ruckat på sin tidigare ståndpunkt och skriver att det ”bör innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med de krav som gäller enligt dagens byggregler”. I nästa mening slår man dock fast att ”Det finns idag inte tillräckligt underlag för att ange en kvantifierad riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuellt”. Denna nära-noll aktivitet från regeringen menar Vänsterpartiet inte kan leda fram till ett annat beslut i riksdagen än att återförvisa skrivelsen.

Motiv för en återförvisning

  1. Regeringen har haft lång tid på sig för att komma fram till en handlingsplan med kvantifierbara mål. Nu förlängs denna tid än mer. Miljö- och energieffektivisering ska inte behöva lida för denna senfärdighet.

  2. Regeringen själv betonar det samhällsekonomiskt motiverade med skärpningar av byggreglerna. Inget kan vara mer samhällsekonomiskt motiverat på lång sikt än att få ner energiförbrukningen i en av de stora energislukande sektorerna – byggnader.

  3. Flera remissinstanser – Vinnova och Energimyndigheten t.ex. – pekar på de innovativa konkurrensfördelar som ett byggande i teknisk framkant kan leda till. Regeringen ska komma med en innovations- och forskningsproposition inom en snar framtid. En satsning i skrivelsen hade pekat ut färdriktningen. Byggindustrin väntar på nya initiativ från regeringen på detta område, men inget kommer. Återigen en sektor som inte får stöd i sitt innovativa arbete och där det finns stora möjligheter till nya arbetstillfällen. Som remissinstanserna säger: ”Höga ambitioner när det gäller energieffektiva byggnader har potential att skapa jobb, export, förbättrad konkurrenskraft för de svenska företagen i sektorn och vara positivt för innovationssystemet medan en alltför konservativ hållning förhindrar dynamik och i värsta fall kan leda till försämrad konkurrenskraft.”

Riksdagen bör därför besluta om återförvisning av skrivelsen till förmån för en proposition. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Främjandeåtgärder

Även främjandeåtgärderna blir lidande av en mållös skrivelse. Remissinstanser som Lunds universitet och Energimyndigheten påpekar att utan ambitiösa mål blir främjandeåtgärder ”ointressanta” och ”demonstrationsprojekt kan inte motiveras”.

Förnybar energi i nära-nollenergibyggnader

Sverige står inför stora förändringar i energieffektiviserande riktning av nybyggnation och av befintliga byggnader. Det betyder inte att man får glömma bort uppvärmningsdelen. Ett okritiskt främjande av värmepumpar i tätorter skapar ett ökat elberoende. Sverige går igenom stora förändringar av energisektorn i synnerhet på elsidan. I det läget vore det direkt skadligt att främja ytterligare elanvändning. Bland annat Svensk Fjärrvärme menar i sin remiss till pm:et att nuvarande byggregler inte är tillräckligt fördelaktiga för värmesystem som drivs med energi från förnyelsebara källor. Energimyndigheten har en liknande syn.

Vänsterpartiet menar att vi måste värna de mycket framgångsrika fjärrvärmesystem som byggts upp under långt tid. På detta område är Sverige världsledande och möjligheten till exportökningar av produkter och tjänster är stora. Särskilt kommunernas fjärrvärmebolag är känsliga för snedvriden konkurrens som leder till ökat elberoende. Regeringen bör återkomma med förslag med denna inriktning om fjärrvärme och värmepumpar. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 13 april 2012

Kent Persson (V)

Torbjörn Björlund (V)

Jens Holm (V)

Siv Holma (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Hans Linde (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-13 Bordläggning: 2012-04-16 Hänvisning: 2012-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)