med anledning av skr. 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader

Motion 2011/12:C11 av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD)

av Lars Isovaara och Carina Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om skrivelsen Vägen till nära-nollenergibyggnader.

Motivering

Sverige har redan i dag mycket stränga krav på energieffektiv byggnation vad gäller nybyggda hus. Kostnaderna för att ytterligare öka kraven från BBR12 är varken kostnadsmässigt eller energimässigt försvarbart, speciellt sedan de stora energimässiga besparingarna uppenbarligen kan göras på transporter i vårt land. När det gäller energibesparande åtgärder och till stor del användandet av förnyelsebar energi så har vi redan nått en rimlig gräns med BBR12 och ytterligare åtgärder bör i stället sättas in på andra områden, speciellt transportsektorn. Detta är speciellt viktigt då produktionen av nya bostäder inte ligger på den samhälleliga nivå som är önskvärd. Att införa ännu strängare byggregler gynnar knappast nybyggnation av bostäder. Vi vill därför att kraven på nya byggnader stannar vid de krav som stipuleras i BBR12.

Stockholm den 11 april 2012

Lars Isovaara (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-04-11 Bordläggning: 2012-04-16 Hänvisning: 2012-04-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)