Väg och järnväg till hamnstäderna Trelleborg och Ystad

Motion 2009/10:T378 av Ulf Nilsson (fp)

av Ulf Nilsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utbyggda vägar och järnvägar till hamnstäderna Trelleborg och Ystad.

Motivering

Färjetrafiken till och från Skåne ökar kraftigt. Båtförbindelser har de senaste åren förbättrats, särskilt från Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen. Trelleborg och Ystad har många fördelar som hamnstäder med kort avstånd till Östersjöländernas nyckelhamnar. Om utvecklingsmöjligheterna ska kunna förverkligas, krävs också att den omgivande infrastrukturen skapar goda transportmöjligheter. I dag är det osäkert om vägar och järnvägar kommer att kunna mäta det växande behovet av transporter. Den nationella planeringen måste ta stor hänsyn till att södra Sverige har en strategisk funktion för Sveriges utrikestransporter.

För Ystad hamn är det avgörande att vägar och järnvägar klarar av en växande trafik. Glädjande nog signalerar alliansregeringen i budgeten för 2010 att den nödvändiga utbyggnaden av E22 är nära förestående. E22 är av avgörande betydelse i Skåne och Sydsverige, men även andra vägar i det hårt belastade skånska vägnätet måste komma med i planeringen. De mycket hårt belastade vägarna väg 19 (Ystad–Kristianstad) och väg 13 (Ystad–Höör med anslutning till E22) måste snarast förbättras. Mycket tung godstrafik trafikerar dessa vägar med långa sträckor som saknar mitträcken och vägrenar.

Till Trelleborg är E6 den stora transportleden för lastbilar och personbilar. Även här innebär alliansregeringens vägsatsningar att vi kan förvänta oss full utbyggnad till motorväg på hela sträckan Malmö–Trelleborg. Nästa steg måste vara att planera för en kapacitetshöjning med fler körfält på E6 till Helsingborg. En stor del av trafiken till färjorna kommer denna väg där olycksriskerna ökar och köbildningarna i rusningstid förvärras i takt med att färjetrafiken ökar. Det går fortfarande inte någon spårburen kollektivtrafik till Trelleborg, utan staden saknar fortfarande Pågatåg. Detta innebär onödig biltrafik på E6 med belastning på miljön.

Väg 108 mellan Lund och Trelleborg är hårt belastad, och långa trafikavsnitt utnyttjas för trafik till färjelägena i Ystad och Trelleborg, till Malmö Airport, Sturup samt dessutom för lokal arbetspendling. Långa trafikavsnitt med mötande trafik saknar vägren trots den hårda trafiken med starka inslag av tunga fordon. På vägavsnittet Holmeja–Klågerup har väg 108 många korsningar och utfarter med en vägbredd av endast 7,5 m. Förbättringen av vägen har visserligen länge funnits med i Vägverkets projektöversikt, men starttiden har skjutits fram de senaste åren. Med tanke på trafiksäkerheten och kommunikationerna Lund–Svedala–Trelleborg borde en ombyggnad av väg 108 med breddning och mitträcke vara av högsta prioritet.

Om inte tillväxt och utveckling ska hämmas, måste vägar och järnvägar kunna möta ökat tryck på trafiken. Därför borde det i den kommande nationella planen för transportsystem finnas utrymme för nödvändiga satsningar på infrastruktur i Skåne.

Stockholm den 5 oktober 2009

Ulf Nilsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)