Väg 46 mellan Falköping och Skövde

Motion 2022/23:1569 av Dan Hovskär (KD)

av Dan Hovskär (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sträckan Falköping och Borgunda (Falköping–Skövde) och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att kunna bo och verka i hela Sverige är standarden på våra vägar, mindre som större, avgörande. Dagens standard behöver höjas och behovet av upprustning av vägar är stort i Skaraborg. Väg 46 mellan Falköping och Borgunda (Falköping-Skövde) är idag hårt trafikerad, men trycket kommer troligtvis att öka avsevärt framöver, framför allt av tung trafik. Därför behöver standarden höjas till minst 1+2 väg på denna sträcka.

 

Logistikcentret på Marjarp i Falköping har haft en explosionsartad utveckling de senaste åren och har etablerat sig som Skaraborgs naturliga logistiknav. Kopplingen till Västra stambanan och Logistikcentret gör det attraktivt och är ett viktigt nav för företagen i Skaraborg. Detta för att de ska kunna nå sina exportmarknader lättare och att de samtidigt hittar miljöeffektiva transporter på järnväg. Möjligheterna är stora och det är viktigt för Falköpings och Skaraborgs fortsatta tillväxt att utvecklingen fortsätter och då måste infrastrukturen av vägar fortsätta. Miljöaspekterna att växla över mer från lastbilstransporter till järnväg blir ett allt viktigare konkurrensmedel och detta medför samtidigt att den tunga trafiken ökar, på vägnätet runt Falköping. Allt för att kunna mata fram godset till logistikcentret.

 

Därför behöver en utredning av en utbyggnad av väg 46 sträckan Falköping och Borgunda (Falköping-Skövde) ske skyndsamt.

 

 

 

Dan Hovskär (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)