Väg- och järnvägsinvesteringar i Skaraborgs län

Motion 1992/93:T220 av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson (c)

av Bengt Kindbom och Birgitta Carlsson (c)
Ur transportsynpunkt har Skaraborgs län ett långsiktigt
gynnsamt geografiskt läge. Skaraborgs län är en del av
Västsverige och är den naturliga sammanbindningen mellan
Göteborgsregionen och Mälarregionen. Det gäller både
vägar och järnvägar samt såväl person- som
godstransporter.
Länets decentraliserade ortsstruktur med ett spritt
boende och många mindre företag gör att Skaraborgs län
också är särskilt beroende av ett väl utbyggt inomregionalt
vägnät av god standard.
E 20
E 20 har en avgörande betydelse för Skaraborgs läns
framtid. Den är dels den viktiga förbindelselänken mot
Göteborg och Stockholm, dels har den också mycket stor
betydelse för den regionala trafiken och för näringslivet i
Skaraborgs län.
Det är av utomordentlig betydelse att E 20s roll i det
nationella vägnätet hävdas genom nödvändiga
framtidsinvesteringar. De planer som nu finns för att
kraftigt förstärka infrastrukturen i Sverige genom
investeringar i vägar och järnvägar, innebär bl a
investeringar i motorvägar för de viktigaste nationella
vägarna. E 20 tillhör dessa.
Genom en investering på ca 6 miljarder kronor för en
motorväg mellan Floda och Finnerödja (18 mil) redovisar
Vägverket en avkastning på 0,48 kronor per investerad
krona. Det samhället främst tjänar in på är en bättre
trafiksäkerhet med färre olyckor, kortare res- och
transporttider m m. Sträckan beräknas kunna kortas något,
vilket också bör ha positiva effekter.
Det är viktigt att Skaraborgs län får del av de
investeringar som nu görs i förstärkningar av det nationella
vägnätet med motorvägar.
Beläggning av det mindre vägnätet
Behoven av ett bra vägnät är stort i Skaraborgs län.
Speciellt gäller detta de mindre vägarna som i dag saknar
beläggning. Såväl för de boende på landsbygden och i de
mindre tätorterna, som för de lantbrukare och många andra
småföretag som är verksamma på dessa orter, är
investeringar för att garantera bra kommunikationer av
avgörande betydelse.
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i Skaraborg har
sammanställt behoven av sådana upprustningar. Totalt är
det närmare 70 mil mindre vägar som snarast möjligt bör
beläggas.
Ett särskilt upprustningsprogram för dessa vägar bör
genomföras så att samtliga dessa vägar är belagda senast
andra hälften av 1990-talet. Ur sysselsättningssynpunkt är
dessa investeringar av speciell betydelse under rådande
lågkonjunktur. Det är vägprojekt som snabbt kan startas
och som ger jobb där de bäst behövs.
Västra stambanan
En satsning på västra stambanan är den ur ekonomisk
synvinkel viktigaste satsningen för järnvägstrafik mellan
Stockholm och Göteborg. För Skaraborgs län är följande
inriktning avgörande:Minst nuvarande intensitet i
tågtrafik och tågstopp utmed västra stambanan måste
säkerställas.Järnvägslinjen Skövde--Falköping--
Jönköping--Nässjö är av stor betydelse för
sammanlänkningen av västra och södra stambanan.
Möjligheterna till regional pendling med tåg från länet till
och från Göteborg måste förbättras.
Trestad--Skövde
I syfte att ge avgörande förutsättningar för det
västsvenska näringslivet genom att ytterligare utveckla
järnvägstrafiken bör en ny järnväg mellan Uddevalla--
Trollhättan--Vänersborg och Skövde planeras. Detta har
redovisats bl a i förslag från Skaraborgs Länstrafikutredning
90 och i efterföljande politiska beslut.
Som en första etapp är upprustning och elektrifiering av
nuvarande järnväg från Håkantorp till Lidköping
nödvändig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om väg- och järnvägsinvesteringar i
Skaraborgs län.

Stockholm den 25 januari 1993

Bengt Kindbom (c)

Birgitta Carlsson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)