Uven-trafiken

Motion 2005/06:T529 av Pia Nilsson m.fl. (s)

av Pia Nilsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett långsiktigt hållbart avtal mellan regionen och Rikstrafiken.

Motivering

Järnvägstrafiken mellan Uppsala och Norrköping, via Heby, Sala, Västerås, Eskilstuna, Flen och Katrineholm, benämns Uven. Den fysiska trafiken utförs av SJ på uppdrag av Mälardalstrafik AB (Mälab) vilka har uppdraget att upphandla denna trafik.

Finansieringen av Uven-trafiken är i princip säkerställd fram till juni 2006 genom att respektive trafikhuvudman och Rikstrafiken delar på det ekonomiska ansvaret för trafiken. Tyvärr har de ekonomiska ramarna gjort att en viss neddragning av trafiken varit nödvändig.

Östra Mellansverige är en funktionell region och beräkningar som gjorts pekar på att mer än 50 % av landets tillväxt de kommande 10–20 åren kommer att skapas i östra Mellansverige.

I regionen finns ett stort antal högskolor och Uven ger möjlighet för studenterna att ta sig till och från dessa och till andra universitet och högskolor i landet.

Uven har stor betydelse i samverkan med Mälarbanan och Svealandsbanan samt genom att man anknyter till Västra stambanan i Katrineholm för vidare färd mot västra Sverige och i Norrköping ansluter Uven-trafiken till Södra stambanan. I Uppsala har man anknytning till norrgående tåg.

Idag görs flertalet resor på sträckan (Uven) över en länsgräns. På många sträckor är resandeunderlaget svagt.

Rikstrafiken har möjlighet att upphandla transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift.

Enligt vår uppfattning uppfyller Uven i princip de kriterier som Rikstrafiken ställt upp. Men det finns inget långsiktigt hållbart avtal mellan regionen och Rikstrafiken. Detta påverkar i sin tur resandet negativt.

Förslag

Vi menar att det är av största vikt att ett långsiktigt hållbart avtal mellan regionen och Rikstrafiken kommer till stånd. Detta är till gagn för resande i regionen och stimulerar till kollektivt resande.

Stockholm den 29 september 2005

Pia Nilsson (s)

Margareta Israelsson (s)

Göran Magnusson (s)

Mariann Ytterberg (s)

Paavo Vallius (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)