Utvisning av utländska grova brottslingar

Motion 2021/22:3884 av Robert Halef (KD)

av Robert Halef (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra fler utvisningar på livstid av brottslingar med utländska medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler återtagandeavtal bör tecknas och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att utvisningar verkställs och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas för den som har dubbelt medborgarskap och som har medverkat i eller varit delaktig i grov brottslighet, exempelvis terroristbrott eller krigsförbrytelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den grova kriminaliteten och gängrelaterad kriminalitet ökar ständigt och vi befinner oss i väldigt svårt läge med många dödsskjutningar mellan olika rivaliserande kriminella gäng i kampen om bl.a. makten om droghandeln. Detta drabbar oskyldiga som råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt. Det lokala näringslivet utsätts för utpressning och hot. I vissa fall tar gäng över kontrollen av förorter genom våld, hot och trakasserier. Vittnen till våldet och brottsoffer vågar varken anmäla brott eller vittna. Otryggheten är därmed stor i många bostadsområden, vilket innebär att invånarnas frihet begränsas på grund av det gängrelaterade våldet. 

Straffen måste skärpas för denna typ av brott och de olika typerna av straffrabatter ses över och i vissa fall helt slopas. På så sätt kommer fler brottslingar att kunna dömas till fängelse och fler våga vittna. För att ytterligare möjliggöra för vittnen att träda fram bör det gå att tillåta anonyma vittnen. Det behövs även ökade resurser till polis och åklagare för att knäcka organiserad brottslighet. 

I slutet av maj presenterade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en rapport som visar att Sverige ligger i toppen bland EU-länderna när det gäller dödskjutningar. Under innevarande år har över 30 personer skjutits till döds och över 200 skadats. Detta är mycket allvarligt och en utveckling som måste stoppas. Fler förebyggande insatser behövs på kommunal nivå. Förutom hårdare straff behöver även fler utvisningar av utländska medborgare på livstid möjliggöras. Det skulle ge en avskräckande effekt och bidra till ökad trygghet. Därför är det viktigt att skriva återtagandeavtal med flera länder och att utvisningar faktiskt verkställs.

Det behöver också säkerställas att den som har utvisats inte får komma in i landet igen. Därför behöver gränskontrollerna stärkas. Mer befogenheter och resurser krävs för att ta fram olika tekniska metoder för att upptäcka och avvisa utvisade.

Då ett medborgarskap har stor vikt måste det vara möjligt att i vissa fall återkalla det. I det fall det kan styrkas att personen de facto erhållit medborgarskap på svikliga grunder, exempelvis med hjälp av falsk identitet eller genom falska dokument, ska medborgarskapet kunna återkallas. Detsamma ska gälla personer med dubbelt medborgarskap som aktivt medverkat eller varit delaktiga i grov brottslighet som terroristbrott eller krigsförbrytelser.

Robert Halef (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)