Utvecklingen för Dalsland och Värmland

Motion 2006/07:N294 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut2

Motivering3

Utbildning3

Vägar3

Övrig infrastruktur4

Samarbete över gränserna5

Småföretag5

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om människors rätt att bo där de vill.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om KY-utbildning i Dalsland.1

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riksväg 45 (Via Lappia) blir E 45 från Göteborg till Karesuando.2

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att klassa Dalsland som ett s.k. skogslän.2

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utökad avdragsrätt för resor.3

  6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om järnvägsstopp i Dalsland.2

  7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om satsningar på vägnätet, järnvägen, IT, postservice, Vänersjöfarten, Dalslands kanal och flyget.2

  8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om krav på el året om i Dalsland och Värmland.

  9. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om gränshinder i regelsystemet för gränsgångare beträffande arbete, tjänster, arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsförmåner och varor mellan Sverige och övriga nordiska länder.4

1 Yrkande 2 hänvisat till UbU.

2 Yrkandena 3, 4, 6 och 7 hänvisade till TU.

3 Yrkande 5 hänvisat till SkU.

4 Yrkande 9 hänvisat till SfU.

Motivering

Dalsland och Värmland har båda stora naturrikedomar, skönhet och enorma utvecklingsmöjligheter. För att ge dessa bygder verktyg för hållbar tillväxt och utveckling krävs politiska beslut om företagande samt satsningar på infrastruktur och samhällsservice. Det krävs också en attitydförändring hos många beslutsfattare att våga tro på den enskilda människans kraft att både förändra och förbättra sin livssituation.

Det är en liberal utgångspunkt att människor ska kunna bo där de själva vill och där ha möjlighet till ett bra liv. Då tas hela Sverige i bruk och hela Sve­rige lever. Det ger enligt Folkpartiet tillväxt i hela landet. Folkpartiet liberalerna föreslår i programmet Bo där du vill utökade möjligheter för lands- och glesbygd. I denna motion pekar vi på möjligheterna i Dalsland/Värmland och föreslår kompletteringar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Med motionens innehåll tror vi på möjligheterna för ett attraktivt Dalsland/Värmland med goda kommunikationer, god infrastruktur, bra företagsklimat, trygghet och säkerhet via fler poliser, väl fungerande sjukvård, minskat drogmissbruk, minskad brottslighet, ett ekologiskt hållbart område, goda utbildningsmöjligheter, välutbildade dalslänningar/värmlänningar och ett bättre samarbete över läns- och landsgränserna.

Utbildning

Tillgång till goda utbildningsmöjligheter är en viktig hörnsten. Universitetet i Karlstad och Högskolan Väst är bra exempel på utbildningens betydelse för ett helt län/region. Enligt uppgifter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) pågår för närvarande ingen KY-utbildning någonstans i Dalsland. Det anser vi vara en stor brist eftersom kvalificerad utbildning är ett viktigt instrument för att främja industriell och annan utveckling. Det är angeläget att ta planer på KY-utbildning i Dalsland på allvar. Vi anser därför att detta bör snabbutredas. Med hänvisning till det akuta läge som just nu råder kring bilindustrins fortlevnad i dessa regioner förs ofta behovet av utbildningsresurser för medarbetare fram. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Saabs långsiktiga framtid i Trollhättan är oviss. Det berör tusentals arbetstillfällen på fabriken samt ett stort antal underleverantörer i både Dalsland och Värmland. Tvingas Saab skära ned ytterligare skulle detta få förödande konsekvenser för hela Västsverige.

Vägar

Vi vill att hela landet ska tas i bruk. Då måste vi skapa ett företagsklimat som gynnar investeringar i hela landet, alltså även i skogslänen. En viktig del i att skapa ett sådant klimat i Dalsland och Värmland är goda kommunikationer på land, till sjöss och i luften. En upprustning av vägarna är inte bara betydelsefull för utvecklingen av Dalslands/Värmlands näringsliv utan också viktigt och nödvändigt för människor som bor i glesbygden och inte har något alternativ till bilen för sina resor. Riksväg 45 måste bli E 45 snarast möjligt och upprustas snarast. Dess betydelse för industri och näringsliv kan inte nog betonas. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Ett stort problem för denna del är de tjälskadade vägarna. Det innebär att stora vägsträckor under flera perioder stängs av för tung trafik. Inte minst den viktiga skogsindustrin drabbas hårt av dessa problem. För att Dalsland ska få del av de extrapengar som beviljas för upprustning av tjälskadade vägar krävs att Dalsland klassas som skogslän. Värmland har tack vare sin klassning möjligheter att få viktiga bidrag, inte minst för tjälsäkring av vägarna. Detsamma borde gälla Dalsland som i minst lika stor utsträckning har samma problem. Att Dalsland ingår i Västra Götalandsregionen torde i detta sammanhang inte ha någon betydelse.

Vi anser att bilen är en nödvändighet för ett bra liv i glesbygdslänen. Därför anser vi också att resor till omsorg ska kunna dras av i deklarationen på samma sätt som arbetsresor. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Övrig infrastruktur

Den tågtrafik som finns i dag måste förstärkas för att skapa bättre pendlingsmöjligheter mellan större orter av både varor och persontrafik. För att kunna utvecklas är det en nödvändighet för Dalsland/Värmland att ha tillgång till goda järnvägskommunikationer. Vi anser att staten måste ställa kvalitetskrav vid upphandling så att landsbygdens chans till överlevnad säkerställs.

Indragna tågstopp har under den senaste tiden ständigt hotat flera kommuner i framför allt Dalsland men också i Värmland. Att ha tillgång till fungerande kollektivtrafik möjliggör resor både till arbete och skolor, och indragna tågstopp kan slå undan dessa möjligheter för många människor samt dränera kommuner när dess befolkning tvingas till arbetslöshet eller flytt. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Vänersjöfartens framtid måste säkerställas, bl.a. genom nya slussar i Trollhättan, och kanalen måste ha lika konkurrensmöjligheter som övriga transportföretag. Här måste vi också nämna Dalslands kanal och dess viktiga inslag för båtturismen. Turismen är ett stort inslag av företagande i Värmland och Dalsland. Karlstads flygplats m.fl. bör förstärkas för att skapa bättre möjligheter till person- och fraktflyg.

Tillgången till goda telekommunikationer (IT) och postservice är avgörande för att moderna företag ska kunna besluta att etablera sig och växa. Tillgång till el året om är också nödvändigt för Dalsland och Värmland liksom för alla delar av Sverige. Under ett antal år har Dalsland/Värmland fått upp­leva långa elavbrott beroende på eftersatt underhåll på elnätet. Det är helt oacceptabelt då det drabbat många både enskilda och företag mycket hårt. Stormen Gudrun visade med all önskvärd tydlighet hur sårbart vårt samhälle är när elnätet slås ut. För såväl enskilda som företag är det synnerligen viktigt att tillförsäkras tillgång till el under hela året. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Vi är övertygade om att generella satsningar på infrastruktur, utbildning och enklare skattesystem gör mest nytta för glesbygdens utveckling. Enligt en nyligen presenterad rapport gjord av Livsmedelsekonomiska institutet betonas vikten av en fungerande service på landsbygden för tillväxten.

Samarbete över gränserna

Genom att Värmland är en egen region har länet möjligheter att söka sam­arbetet med andra, både över regions/länsgränserna och över riksgränsen mot Norge. Det är ett samarbete över landsgränsen som måste följas upp av förenklingar i gränspassering av både tjänster, arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsförmåner och varor mellan de nordiska länderna. Gränshindren måste få sin lösning inom en snar framtid. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Småföretag

Småföretagare är basen för landets tillväxt. Snåriga regler och tungrodd byråkrati drabbar framför allt landsbygden där de flesta enmans- och fåmansföre­tagen finns. Riskkapital är en bristvara för småföretagare i Dalsland/Värmland och andra glesbygdslän i Sverige.

Småföretagaren är gles/landsbygdens räddare. Här ingår ju både jord- och skogsbrukare samt alla andra som kan bli självgående via eget företagande och kanske med en eller flera anställda rädda många orter i Dalsland och Värmland.

Stockholm den 31 oktober 2006

Anita Brodén (fp)

Nina Larsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)