Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utvecklingen av högskolan i Trollhättan-Uddevalla, m.m.

Motion 1990/91:Ub564 av Rune Johansson m.fl. (s)

av Rune Johansson m.fl. (s)
Inrättandet av högskolan i Trollhättan--Uddevalla var av
stor betydelse för utvecklingen av Fyrstadsområdet. Det
höga antalet sökande vid det första årets antagning till den
nya högskolan bekräftar regionens stora behov av
högskoleutbildning.
Det stora antalet sökande liksom befolkningsunderlag
och utbildningsbehov bör leda till att högskolan i
Trollhättan--Uddevalla framöver tillförs resurser för att
komma i nivå med de något större regionala högskolorna.
Detta kan ske genom att de minsta högskolorna prioriteras
vid kommande satsningar på grundutbildningen.
Enligt vår mening bör högskolan i Trollhättan--
Uddevalla byggas ut med fler platser för
förskollärarutbildning, ingenjörsutbildning, YTH, där ett
yrkespedagogiskt centrum kan ingå, lärarutbildning,
ekonomiutbildning, påbyggnadskurser över 80-
poängsnivån samt en ökad satsning för att kunna svara upp
mot miljöansvaret i området.
I årets budgetproposition tillförs ökade resurser för
andraårsutbildningen för ingenjörer och förskollärare.
Därvid sker dock en minskning av anslaget för (LIF) lokala
och individuella linjer samt fristående kurser.
Det föreslagna anslaget för LIF är alltför begränsat för
att högskolan i Trollhättan--Uddevalla skall kunna erbjuda
en rimlig bredd i sitt utbud. Vi föreslår därför att högskolan
redan kommande år genom omfördelning tillförs ökade
resurser från LIF-anslaget.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utveckling av högskolan i
Trollhättan--Uddevalla,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om omfördelning av medel inom
LIF-anslaget.

Stockholm den 23 januari 1991

Rune Johansson (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)

Britt Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)