Utveckling av ersättningsformer för arbetsintegrerade sociala företag

Motion 2010/11:A242 av Elisabeth Svantesson (M)

av Elisabeth Svantesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla ersättningsformer för arbetsintegrerade sociala företag.

Motivering

För att nå målet om full sysselsättning behövs många olika insatser. För de människor som har stått utanför arbetsmarknaden under en lång period – exempelvis på grund av psykiskt eller fysiskt funktionshinder, långtidssjukskrivning eller missbruksproblematik – kan vägen tillbaka till ett arbete vara mycket lång. För dessa, och andra personer som av andra orsaker har stått utanför arbetsmarknaden under många år, kan en av vägarna tillbaka till arbetslivet gå genom arbete i ett socialt företag.

Arbetsintegrerade sociala företag och socialt entreprenörskap utvecklas just nu i stora delar av världen för att skapa arbetstillfällen. Det är en form som har många förtjänster och stor utvecklingspotential. Regeringen har tagit flera viktiga steg för att erkänna betydelsen av sociala företag och stödja uppkomsten av nya sociala företag. Regeringen har därigenom tydligt markerat de sociala företagens betydelse för svensk arbetsmarknad.

Den stora majoriteten som arbetar i de sociala arbetskooperativen är människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. De har ofta sociala hinder som gör det svårt att utan något kontinuerligt stöd klara uppgiften. En utmaning för dessa företag är att hitta anställningsformer och ersättningssystem som är anpassade för dem som arbetar i företagen. Idag har många anställda i företagen lönebidrag.

När det gäller Samhall, som till viss del kan sägas skapa arbeten för delvis samma målgrupp, avsätter riksdagen medel till bolaget, så kallad merkostnadsersättning, för att Samhall ska kunna genomföra sitt kärnuppdrag. Syftet med ersättningen är att kompensera för de extra kostnader som uppstår genom att bolaget anställer och utvecklar personer med omfattande funktionshinder.

På liknande sätt skulle riksdag och regering kunna arbeta gentemot de arbetsintegrerade sociala företagen, eftersom syftet med dessa företag på många sätt liknar uppdraget för Samhall. Det är viktigt att finna det mest effektiva sättet att underlätta anställningar, särskilt för de människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför borde en ordentlig översyn göras av anställningsformer och ersättningssystem för de arbetsintegrerade sociala företagen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 22 oktober 2010

Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)