Utvärdering av lokalradions verksamhet

Motion 1990/91:Kr282 av Birgitta Johansson m.fl. (s)

av Birgitta Johansson m.fl. (s)
I proposition 1975:13 om lokalradio och andra
rundradiofrågor behandlades mål och inriktning för
lokalradio.
I propositionen sägs på sid. 63:
De lokala radiostationerna föreslås få till uppgift att
genom självständigt redaktionellt arbete spegla bl.a. de
lokala samhällsfrågorna och därvid ge enskilda medborgare
samt olika grupper och företrädare för olika intressen
möjlighet att komma till tals.
Det förslag om införande av lokalradio som här läggs
fram innebär en förändring av massmediestrukturen i
Sverige. Jag ser lokalradion som ett värdefullt komplement
till lokalpressen.
Lokalradiosändningarna startade under 1977. Under ca
tio år sände lokalradion i P3. 1986 beslöt riksdagen att ett
fjärde radionät skulle byggas, i huvudsak för lokalradion.
Lokalradion har sedan riksdagsbeslutet 1986 tredubblat
sin sändningstid. Kvalitén på lokalradiosändningarna är
mycket varierande bland de 25 lokalradiostationerna.
Enligt vår uppfattning bör en utvärdering av
lokalradions övergripande mål företas, med utgångspunkt
från riksdagsbesluten 1975 och 1986.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en utvärdering av
lokalradioverksamheten.

Stockholm den 23 januari 1991

Birgitta Johansson (s)

Jan Fransson (s)

Sven-Gösta Signell (s)

Kjell Nordström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)