Utvärdering av konkurrensutsättningen

Motion 2016/17:1895 av Isak From m.fl. (S)

av Isak From m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av följderna av omregleringen av fordonsbesiktningen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utvärdering av följderna av omregleringen av apoteksmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1 juli 2010 är fordonsbesiktningen i Sverige konkurrensutsatt. Det innebär att det inte längre bara är AB Svensk Bilprovning utan även andra företag som kan utföra besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon.

Våren 2013 delade staten och de övriga ägarna upp bilprovningen mellan sig. Staten äger numera AB Svensk Bilprovning med besiktningsstationer över hela landet. De övriga ägarna (Motorbranschens Riksförbund, Bilförsäkringsföretagen, Kungliga Automobilklubben, Motormännens Riksförbund, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Svenska Bussbranschens Riksförbund, Svenska Taxiförbundet och Sveriges Åkeriföretag) äger Besikta Bilprovning i Sverige AB.

I fordonslagen (2002:574) och fordonsförordningen (2009:211) finns bestämmelser om kontroll av bl.a. fordon, fordons last, färdskrivare, taxameter och den verksamhet som bedrivs av besiktningsorgan på fordonsområdet. I lagen föreskrivs bl.a. att besiktningsorgan som utför besiktningar av fordon ska vara ackrediterade av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). För att kunna ackrediteras som besiktningsorgan måste ett företag utöver tekniska krav också uppfylla vissa krav av annan karaktär, t.ex. krav på oberoende och allmänt gott anseende.

Omregleringen av apoteksmarknaden inleddes den 1 juli 2009 genom att Apoteket AB förlorade ensamrätten till detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Ungefär två tredjedelar av bolagets apotek har därefter sålts till andra ägare. Den 1 november 2009 fick även andra aktörer inom detaljhandeln möjlighet att sälja ett visst sortiment av receptfria läkemedel (OTC).

Omregleringen av apoteksmarknaden har bestått av tre olika reformer:

  • Avvecklingen av Apoteket AB:s monopol på detaljhandel med läkemedel.
  • Ökad frihet att organisera läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus.
  • Liberalisering av detaljhandel med receptfria läkemedel.

Tillgången, ordningen och myndighetsutövning vid fordonsbesiktning samt tillgången till medicin oavsett var man bor, ska säkerställas och är därmed en statlig angelägenhet. Vi anser vidare att staten har ett ansvar för en tillgänglig bilbesiktning av samtliga berörda fordonsslag, i hela landet, samt att det apotek som finns ska ha mediciner på plats, patienter ska inte behöva vänta på sin livsviktiga medicin.

Staten har ett stort ansvar för folkhälsan, miljön och trafiksäkerheten. Därför och inte minst av miljöskäl är det särskilt angeläget med en fungerande fordonsbesiktning, inom rimligt avstånd i hela landet. Apotek ska fungera, mediciner ska finnas på plats, patienter ska inte behöva vänta i dagar och veckor.  Regeringen bör därför noggrant se över konkurrensen på marknaden och utvärdera effekten av konkurrensutsättningen.

Isak From (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Jamal Mouneimne (S)

Veronica Lindholm (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)