Utvärdering av avregleringarna

Motion 2003/04:N306 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utvärdera avregleringarna av de statliga bolagen.

Motivering

De senaste åren har avregleringar skett inom såväl posten som taxibranschen, tele, energi, flyg och järnvägen. Avregleringar kan vara ett medel för staten att lösa de strukturella och ekonomiska problemen. Avregleringar kanske också kan vara ett sätt att nå likvärdig god och fungerande service i hela landet för medborgarna. För att ta reda på det bör avregleringarna utvärderas. Det är tid för en sammanhållen utvärdering av de avregleringar som har genomförts under 1980- och 90-talen. Det är angeläget inte minst utifrån konsumenternas perspektiv att utvärdera servicen, kvalitén, tillgängligheten och prisutvecklingen.

Under ett antal år har hela järnvägssektorn i Sverige genomgått en kraftig och snabb förändring. I maj 2000 beslutades att det gamla affärsverket Statens järnvägar ska bli ett bolag så snabbt som till årsskiftet 2000/2001. Dessförinnan hade SJ:s ansvar för banorna övergått till Banverket. Samtidigt anpassades persontrafiken till ett delvis avreglerat förhållande. Arbetet för en avreglering pågår såväl nationellt som internationellt. Att bedriva järnvägstrafik är att ansvara för ett storskaligt, kapitalkrävande och stort trafiksystem. Det är svårt att jämföra järnvägens förutsättningar med andra branschers. Järnvägsdrift är en egen unik verksamhet och ett strategiskt instrument i samhällsbyggandet. Därför krävs ett långsiktigt planeringstänkande.

Fackförbundet SEKO:s undersökningar visar att bl a inom posten finns en ökad vilsenhet hos kunderna över en försämrad servicenivå. Inom elbranschen dominerar nu ett fåtal bolag och produktionskapaciteten har minskat med tio procent. Elräkningarna har blivit allt krångligare medan elavbrotten blivit fler. Undersökningarna ger signaler om att behovet av uppföljning är stort. Det är viktigt för framtidens mål och vägval för det statliga ansvaret, verksamheten, driftformen och ägandet.

Stockholm den 2 oktober 2003

Barbro Hietala Nordlund (s)

Per Erik Granström (s)

Kurt Kvarnström (s)

Anneli Särnblad Stoors (s)

Hans Unander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)