Utvärdering av avreglering

Motion 2003/04:T458 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

av Krister Örnfjäder m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om nödvändigheten av en utvärdering av de avregleringar som genomförts i Sverige.

Motivering

Ett väl fungerande samhälle måste ha högt ställda krav när det gäller den grundläggande infrastrukturen och samhällsservicen. Det måste finnas en fungerande energiförsörjning, en fungerande post och telekommunikation. Det måste också finnas en fungerande infrastruktur i form av vägnät, järnvägsnät, hamnar och flygplatser.

Sverige har under 1900-talet via i huvudsak statens insatser byggt upp en grundstruktur för samhällsservice när det gäller transporter, kommunikationer och energiförsörjning. Vi har också med rätta kunnat hävda att vi internationellt presterat mycket väl när det gäller standard, tillgänglighet, fördelning och pris för denna samhällsservice.

Under de senaste 15–20 åren har det skett stora förändringar när det gäller hur systemen utformats för att tillgodose samhällsservice av olika slag. Somligt har gett enbart positiva effekter, somligt effekter av mindre önskvärd karaktär. I skenet av utvecklingen såväl i Sverige som internationellt och genom de erfarenheter vi nu har är tiden inne för uppföljning, utvärdering och eftertanke.

De strukturella förändringarna under 90-talet tillsammans med den ökade internationaliseringen och framväxten av EU:s inre marknad har förändrat förutsättningarna för olika verksamheter, och möjligheter för nya aktörer har ökat.

En stor del av ekonomin präglas idag av en kortsiktig lönsamhetsjakt i större utsträckning än tidigare, vilket man kan misstänka har gått ut över kvaliteten i verksamheterna såväl som långsiktigheten.

Sverige tillhör de europeiska länder som ligger i framkant när det gäller att omsätta liberaliseringsintentionerna i EU-lagstiftningen med avseende på avregleringar och den inre marknadens realiserande. Resultatet av konkurrensutsättning har bl.a. blivit färre svenska aktörer och fler utländska. Dessa har oftast en hemmamarknad som hittills varit stängd för konkurrens utifrån.

Vår iakttagelse är att det finns starka invändningar mot hur utvecklingen i infrastrukturbranscherna kommit att bli under 1990-talet i avregleringarnas spår. En kärnfråga för oss är att personalen kommit att pressas på ett ibland oacceptabelt sätt. En annan viktig fråga är att kvaliteten och långsiktigheten i företagens agerande emellanåt hamnat i kläm på ett betänkligt sätt.

Riksdag och regering har ett ansvar för samhällsservice och infrastruktur. Detta innebär att garantera en långsiktigt hållbar verksamhet med högt ställda kvalitetskrav som kan svara upp mot medborgarnas behov. Om verksamheten bygger på högt ställda kvalitetskrav snarare än kortsiktig lönsamhetsjakt är det den bästa grunden både för en bra samhällsservice och nöjda medborgare och anställda.

Det är hög tid att de omfattande förändringarna inom samhällsservicen och infrastrukturbranscherna utvärderas med avseende på kvalitet, service och de anställdas villkor i syfte att skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.

Stockholm den 3 oktober 2003

Krister Örnfjäder (s)

Monica Green (s)

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)