Utvärdera utbildning för hållbar utveckling

Motion 2021/22:2830 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera vilken effekt och vilka resultat styrdokumenten med betoning på utbildning för hållbar utveckling har fått för undervisningen i ungdomsskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vid Unescos generalkonferens 2019 antogs ett nytt globalt ramverk för att stärka utbildning för hållbar utveckling, (ESD). Ramverket som kallas ”ESD for 2030” ska vara vägledande i utvecklingen på området med syfte att stärka kunskaperna om hållbar utveckling och att skapa förståelse för hållbarhetsfrågor. Unesco rekommenderar därför världens länder att integrera utbildning för hållbar utveckling i olika styrdokument genom hela utbildningssystemet.

Sverige har redan implementerat hållbar utveckling i våra styrdokument sedan många år. Det gör att Sverige, i internationella sammanhang ofta framställs som en förebild på området. Men det är en sak att skriva in text i olika styrdokument och en helt annan sak till att arbeta efter de. Det framstod klart då högskolans arbete med ESD följdes upp av Universitetskanslersämbetet 2017. För trots att hållbar utveckling har funnits inskrivet i högskolelagen i över tio år, visade uppföljningen ett tämligen nedslående resultat. Nämligen att 75 procent av lärosätena bedömdes ha behov av att utveckla sina processer på området.

Då det gäller ungdomsskolan brister den i uppföljningsarbetet. Det är olyckligt eftersom vi då inte vet om styrningen fungerar och faktiskt leder utvecklingen i önskvärd riktning. Därför är det hög tid att utvärdera om hållbar utveckling finns integrerat i undervisningen i ungdomsskolan och där har implementerats på ett för eleverna tydligt sätt.

Med hänvisning till ovanstående anser jag att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utvärdera effekterna och resultaten av ESD i ungdomsskolan. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)