Utskänkning av öl

Motion 1988/89:So241 av Lennart Nilsson och Nils T Svensson (båda s)

av Lennart Nilsson och Nils T Svensson (båda s)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen

1988/89 :So241

av Lennart Nilsson och Nils T Svensson (båda s)
Utskänkning av öl

Servering av alkoholdrycker regleras genom lagen av handel med drycker
(1977:293). 146 § stadgas att servering av öl får påbörjas tidigast kl 07.00 och
servering av andra alkoholdrycker (starköl - vin - sprit) tidigast kl 12.00.
Serveringen skall avslutas senast kl 01.00. Tillståndsmyndigheten får dock
förordna om andra tider för serveringens bedrivande.

Denna lagstiftning är enligt vår uppfattning otidsenlig och främjar inte på
något sätt kampen mot missbruk av alkohol.

Tvärtom skapar lagstiftningen på detta område en misstro bland stora
grupper av medborgare och minskar därmed tilltron till angelägna åtgärder
mot alkoholmissbruk.

Det ter sig också märkligt när ett sällskap som firar t.ex. 50-årskalas vid en
lunch kl 11.00 inte kan bli serverade en starköl eftersom inte klockan hunnit
bli 12.00.

Eftersom länsstyrelsen ger tillstånd och har till uppgift att utöva tillsynen
över efterlevnaden av lagen om handel med drycker behövs ingen paragraf

46.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs

att riksdagen beslutar att paragraf 46 i Lag (1977:293) om handel
med drycker utgår.

Stockholm den 24 januari 1989

Lennart Nilsson (s) Nils T Svensson (s)

3

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)