Utredningen om fler fasta förbindelser över Öresund

Motion 2022/23:185 av Jörgen Grubb och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)

av Jörgen Grubb och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bredda utredningen om kapacitet och redundans för transporter över Öresund och även ta hänsyn till andra samhällseffekter såsom regional tillväxt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trots en orolig omvärld med kriget i Ukraina, skenande elpriser och inflation runt om i världen, måste vi blicka framåt och ta beslut som bäddar för en långsiktigt positiv utveckling av jobb, tillväxt och grön omställning.

 

En sådan åtgärd är en ny trafikförbindelse över Öresund, för att säkra Öresundsregionen som en tillväxtregion med stor betydelse för hela Sveriges ekonomi.

 

Regeringen har givit Trafikverket i uppdrag att genomföra en utredning för att se över kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive en fortsatt fördjupning av förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Det är i sig positivt men för att få ett helhetsperspektiv är det av största vikt att regeringen breddar utredningen så att den även tar hänsyn till de arbetsmarknads- och tillväxteffekter som de olika alternativen skapar samt vilka förutsättningar som finns för att genomföra projektet tillsammans med Danmark.

 

Öresundsmetron, som är ett av de alternativ som ligger på bordet, skulle dels bidra till en ökad kapacitet för både godståg och fjärrtåg samt ökad redundans och kapacitet över den befintliga Öresundsförbindelsen. Men den skulle även underlätta pendling och besökstrafik över Öresund. Genom att en snabb kollektivtrafikförbindelse byggs mellan storstäderna Malmö och Köpenhamn skapas förutsättningar för ökad sysselsättning, handel och turism i hela regionen.

 

Utredningen bör även ta hänsyn till hur Köpenhamns kommun och den danska regeringen ställer sig till de olika förbindelserna. Detta då en samsyn mellan den svenska och danska sidan kring en ny trafikförbindelse över Öresund är helt avgörande för projektets genomförbarhet.

 

Öresundsbron var på sin tid en stor och politiskt kontroversiell investering. Så här i efterhand kan vi konstatera att bron blivit en succé och att de lån som togs snart kommer att vara återbetalade. Men bron behöver nu kompletteras med en tunnelbaneförbindelse.

 

En Öresundsmetro utesluter inte investeringar i andra fasta förbindelser över Öresund. Däremot tillgodoser den flera behov som de andra förslag som diskuteras inte kan tillgodose. Argumenten för att förverkliga Öresundsmetron är flera:

  • Den skapar förutsättningar för en mer integrerad arbetsmarknad, ökad sysselsättning och utvecklad handel och turism, genom att det blir snabbare och smidigare att resa inom hela Malmö-Lund-regionen och Köpenhamn.
  • Den frigör utrymme på Öresundsbron som kan användas för ökad godstågstrafik. Detta gör att när Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar blir Öresund inte en flaskhals. Att öka kapaciteten för godståg över Öresund är viktigt för att underlätta handel med omvärlden.
  • Den skapar förutsättningar för fjärrtågsresor till kontinenten, också genom att frigöra spårkapacitet på bron. Dessutom skapas redundans i passagerartrafiken mellan Sverige och Danmark, genom ytterligare en smidig resväg över sundet.
  • Den bidrar till redundans genom att erbjuda fler förbindelser för persontrafik. Ökad redundans skapar vi dessutom bäst genom att kombinera olika trafikslag. Den viktigaste åtgärden för att öka redundansen över Öresund är därför att säkerställa driften av tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland. Tillsammans med den ökade kapacitet som Öresundsmetron bidrar med skapas ett robust transportsystem över Öresund.
  • Den stärker Malmö-Lund-regionens ställning som ett centrum för kunskap och forskning genom att restiden till Köpenhamn kortas. Förutsättningarna för ett ökat utbildnings- och universitetssamarbete och utvecklingen av forskningsanläggningarna MAX IV-laboratoriet och European Spallation Source (ESS) stärks betydligt.
  • Den gynnar både Västsverige och Stockholmsregionen genom att möjliggöra mer tågtransporter mellan Sverige och den europeiska kontinenten. Tungt trafikerade vägar som E6:an och E4:an kan avlastas när transporter flyttar från väg till järnväg.
  • Öresundsmetron är en smart och kostnadseffektiv kollektivtrafiklösning. Den dockar in i befintlig eller planerad infrastruktur på både den danska och den svenska sidan, vilket minskar behovet av kringliggande dyra infrastrukturinvesteringar, och är således i linje med fyrstegsprincipen kring beslut om ny infrastruktur. Öresundsmetron blir en integrerad del av Köpenhamns metrosystem som just nu håller på att byggas ut.

 

Sveriges ekonomiska framgång bygger på handel och utbyte mellan länder. Därför behöver integrationen mellan Sverige och Danmark öka och förbindelserna till kontinenten förbättras. Öresundsmetron är en kostnadseffektiv infrastrukturinvestering som bidrar till att stärka Öresundsregionen – och därmed hela Sverige.

 

 

 

 

Jörgen Grubb (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-16 Granskad: 2022-11-17 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)