Utredning om trafikmedicinska centrum

Motion 2017/18:415 av Barbro Westerholm (L)

av Barbro Westerholm (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning om inrättandet av trafikmedicinska centrum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi lever allt längre och alltfler människor kör bil upp i hög ålder. De vill fortsätta använda bilen för den rörelsefrihet den ger dem. Samtidigt kan vi inte blunda för att det finns sjukdomar som påverkar körförmågan. Hit hör demens, stroke och synfältsbegränsningar. Det är då viktigt att dt görs en professionell bedömning av de drabbades möjligheter till säker bilkörning. En sådan kan vara svår för en behandlande läkare att göra. Att ta körkortet från en patient som man vill ha en bra relation till för att kunna behandla vederbörandes hälsoproblem kan vara svårt.

 

Frågan om körkortsprövning för årsrika människor med hälsoproblem har återigen kommit på dagordningen efter det att en 84-årig kvinna kört på och så allvarligt skadat en 90-årig kvinna att hon avled. Krav har ställts på körkortsprövning av alla 70 år och äldre, något som en del länder infört.

Detta är resurskrävande och frågan bör utredas om det finns bättre möjligheter för kontroll av årsrika människors körförmåga.

 

En sådan är inrättandet av trafikmedicinska centra dit behandlande läkare kan remittera sina patienter för bedömning av körförmåga. Vägverket föreslog för ett antal år sedan inrättande av sådana centra. Flertalet remissinstanser var positiva till förslaget. Sådana centra finns på några ställen i Sverige, bl.a. i Stockholm. De har kunnat visa att man med modern teknik kan göra sådana undersökningar med hög säkerhet.  Tyvärr är de för få för att ha kapacitet att ta sig an alla de fall som skulle behöva utredas.

 

Jag har ställt fråga till inrikesministern om regeringen har planer på att inrätta trafikmedicinska centra. I frågesvaret framförs att regelverket för läkares anmälningsskyldighet gällande medicinsk olämplighet för körkortsinnehav har i lagstiftningen skärpts sedan vägverket utredde frågan år 2005.  Sedan den 1 februari 2012 är det krav på att om en läkare vid undersökning bedömer att en körkortshavare är olämplig ska anmäla detta till Transportstyrelsen, även om patienten motsätter sig fortsatt undersökning eller utredning. Tidigare var en sådan anmälan inte obligatorisk.  Med ändringarna infördes även en möjlighet för läkare att göra en anmälan till Transportstyrelsen utifrån en genomgång av journalhandlingar.

 

I frågesvaret meddelas att man inte går vidare med frågan om trafikmedicinska centra finansierade av fordonsägarna. Men det är inte finansieringsfrågan som var mitt fokus, det är säkerheten för förare och trafikanter. Av svaret framgår att regeringen anser att det är landsting och regioner som ansvarar för en god och tillgänglig vård till alla medborgare, och där ingår även inrättandet av medicinska centrum. Några initiativ har dock inte tagits från huvudmännen.

 

Eftersom frågan om bedömning av årsrika människors körskicklighet kommer upp med jämna mellanrum och krav ställs på att vid uppnådd kronologisk ålder, 70 år, ska man genomgå körkortsprövning vilket är resurskrävande. Samtidigt är det uppenbart att primärvården idag i en del fall har svårt att göra bedömningarna anser jag att frågan om trafikmedicinska centra åter bör tas upp till utredning.

Skriv ej här, motionärer infogas via panel!

Barbro Westerholm (L)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)