Utredning av statligt ansvar för järnvägen Halmstad–Nässjö

Motion 2022/23:1770 av Staffan Eklöf och Eric Westroth (båda SD)

av Staffan Eklöf och Eric Westroth (båda SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om staten helt och hållet kan ta över ansvaret för banan Halmstad–Nässjö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Järnvägssträckningen Halmstad – Nässjö är en så kallad länsbana. Den möjliggör snabba, smidiga och miljövänliga persontransporter inte minst mellan Halmstad och Södra Jönköpings län. Det betyder att pendlingsmöjligheter ökar, vilket gynnar tillgång till arbetskraft i båda regionerna och ökat studentunderlag på Halmstad högskola bland annat. Diskussioner har funnits om nedläggning av delar av banan eftersom regionerna tidvis har haft svårt att prioritera kostnaden för den. Samtidigt utgör den en tvärbindning i Sydsveriges järnvägsnät, inte minst gäller det sträckan Halmstad – Värnamo, och kan på så sätt understödja övriga järnvägsnätets funktion. Denna bansträckning knyter ihop Västkustbanan med Södra stambanan. Tvärbanan möjliggör fler destinationer och ju fler destinationer som möjliggörs, desto fler resande kommer att finna att järnvägen är ett bättre alternativ för dem än andra transportmedel. En bana mellan Halmstad och Värnamo kan på så sätt öka resandet mellan till exempel Göteborg och Halmstad. Detsamma gäller gods. Såväl Gnosjöregionen som Småländska höglandet är industritäta områden och med en bättre rustad och utbyggd järnväg, ökar förutsättningarna för att man i högre grad kan välja att skicka gods med tåg istället för med lastbilar. Detta minskar inte bara klimatavtrycket, utan frigör även den redan hårt belastade och stundom olycksdrabbade riksväg 26 från trafik. Därför finns alltså ett nationellt intresse av att banan finns kvar och utvecklas.

Banan kan också användas som omledningsbana vid störningar på Södra stambanan. Staten bör även ta ett större ansvar än idag för landsbygdens förutsättningar. Till det hör att möjliggöra kommunikationer inte enbart mellan stora städer. Det finmaskiga nätet av kommunikationsvägar är mycket viktigt för det. De orter som ligger längs banans sträckning riskerar att drabbas av sämre förutsättningar och framtidsutsikter vid en nedläggning.

Därför anser vi att det bör utredas om staten kan ta över ansvaret helt och hållet för banan Halmstad – Nässjö.

 

 

 

 

Staffan Eklöf (SD)

Eric Westroth (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)