Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan

Motion 2022/23:1578 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda vilka kapacitetseffekter som en utbyggnad av dubbelspår, mötesplatser, planskilda korsningar samt utökat underhåll ger för Västra stambanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under en lång tid framöver kommer järnvägen fortsätta att vara en viktig resurs för person- och godstransporter i Sverige. En viktig del av järnvägsnätet är Västra stambanan, speciellt i ljuset av att det kvarstår många år innan ytterligare stambanor är färdigbyggda för person- och godstrafik. Västra stambanan är dock i stort behov av underhåll och utbyggnad för att säkerställa att transporterna kan ske tidseffektivt och trafiksäkert kommande år. Man bör utreda vilka effekter för kapacitet som utökade underhållsåtgärder inom närtid ger.

 

Västra stambanan har också problem med kapacitet och flaskhalsar utifrån utökad gods- och persontrafik. För att komma tillrätta med detta problem bör kapacitetseffekter av ytterligare byggnation av mötesplatser utredas.

 

En annan viktig kapacitetshöjande åtgärd som lyfts fram är en byggnation av ett extra dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg. Projektering och byggnation av ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg bör därför utredas utifrån ett kapacitetsperspektiv.

 

För att möjliggöra högre hastighet för tåg och därigenom en kortare restid samt en säkrare trafikmiljö bör en projektering och byggnation av planfria korsningar på sträckan Floby-Göteborg också utredas snarast.

 

 

Ingemar Kihlström (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)