Utred konsekvenserna av kemikalieskatten

Motion 2018/19:235 av Larry Söder (KD)

av Larry Söder (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och föreslå förändringar av kemikalieskatten som innebär att konkurrensnackdelen för svenska företag försvinner, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den första juli 2017 infördes kemikalieskatten, en viktbaserad punktskatt på elektronikvaror som kan uppgå till 320 kronor per produkt exklusive moms. Syftet med skatten är att minska konsumtionen av elektronikvaror som innehåller skadliga flamskyddsmedel. Man förväntade sig att staten skulle öka sina skatteintäkter med 2,4 miljarder kronor.

Utvärderingar som gjorts av Svensk Handel visar på att intäkterna är betydligt lägre samtidigt som antalet arbetstillfällen har minskat med ungefär 1000 st. Totaleffekten av försäljningsbortfallet till följd av kemikalieskatten kan räknas till ungefär 3 miljarder kronor. Undersökningen visar att privatimporten ökar i ungefär samma takt. Till detta ska tilläggas att de administrativa kostnaderna har ökat med ungefär 300 miljoner kronor.

Regeringen bör utreda om kemikalieskatten har fått de miljöeffekter och ekonomiska effekter som man förväntade sig. Åtgärder för att minska användningen av skadliga kemikalier är viktigt men att Sverige ensamt inför en skatt innebär konkurrensnackdelar för svenska näringslivet.

Larry Söder (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-31 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)