Utomnordisk arbetskraftsinvandring

Motion 2006/07:Sf253 av Birgitta Ohlsson (fp)

av Birgitta Ohlsson (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utländska personer fritt ska få söka arbete i Sverige utan att AMS ska pröva om yrket i fråga är ett bristyrke.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att svensk eller nordisk arbetskraft från andra EU-länder inte ska ha förtur till jobb på den svenska arbetsmarknaden.

Motivering

Svensk arbetsmarknad bör förnyas, liberaliseras och öppnas för utländsk arbetskraft. Proposition 1982/83:144 hänvisar till betydelsen av 1968 års riktlinjer (prop. 1968:142), där det understryks att arbetskrafts­invandring endast bör tillåtas i undantagsfall då inhemsk eller nordisk arbetskraft inte finns att tillgå. För att avgöra detta ska arbetsförmedlingen i dag genom aktiv medverkan undersöka om behovet av arbetskraft kan tillgodoses inom landet eller inte. Denna stelbenta lagstiftning fråntar många driftiga utomeuropeiska personer möjligheten att komma till Sverige för arbete samt stoppar redan fungerande arbetskraft i landet. En modern arbetsmarknad ska inte stänga ut människor på grund av nationalitet.

Stockholm den 26 oktober 2006

Birgitta Ohlsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)