Utomhusreklam för alkohol

Motion 2003/04:So334 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utomhusreklam för alkohol och tillämpning av gällande lagstiftning.

Motivering

På flera platser i Sverige har det förekommit olaglig vinreklam. I sommar har vi kunnat konstatera hur utomhusreklam för alkohol i form av reklamaffischer har satts upp på offentliga platser i mycket frekventerade utomhusmiljöer. Allmänheten har tvingats ta del av den olagliga utomhusreklamen bland annat utanför försäljningsställen för livsmedel. Vi har med andra ord ännu en gång fått uppleva att alkoholindustrin och reklamföretagen arbetar på ett oseriöst sätt. Märkligt nog gick hela sommaren innan den ansvariga myndigheten Konsumentverket agerade. Endast enstaka kommuner ingrep. Det blev uppenbart att övervakningen och arbetet med att upprätthålla nuvarande lagstiftning har klara brister.

År 2002 motionerade jag om behovet av en översyn av alkoholreklamen. Sedan dess har en utredning tillsatts. Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter har nyligen överlämnat sitt betänkande, SOU 2003:69. Det är nu ute på remiss. Men som vi sett i sommar görs också alkoholreklam på andra sätt än de som utredningen hade i uppdrag att föreslå begränsningar för. Regeringen bör därför föra in frågan om otillåten utomhusreklam i det fortsatta arbetet.

Enligt 4 kap. 8 § alkohollagen (1994:1738) ska vid all marknadsföring av alkoholdrycker till konsumenter särskilt måttfullhet iakttas. Reklam eller annan marknadsföringsåtgärd som är påträngande eller som uppmanar till bruk av alkohol är förbjuden. Utomhusreklam på offentliga platser och direktreklam till hushåll förefaller vara åtgärder som omfattas av Konsumentverkets riktlinjer.

Tillsynen över marknadsföringen i stort av alkoholdrycker åvilar således Konsumentverket/KO. Tillsynen över marknadsföringen på serveringsställen, d.v.s. tillståndshavarens ansvar för marknadsföringen, åvilar i första hand kommunerna. Såväl Konsumentverket/KO som kommunerna har möjlighet att tillgripa sanktioner men ett problem är att ansvarsfördelningen riskerar upplevas som splittrad.

Det finns därför all anledning att regeringen gör en förnyad genomgång av lagstiftning och tillämpning av bestämmelserna för alkoholreklam. En angelägen åtgärd är att tillse att förbudet mot utomhusreklam i vår lagstiftning kan upprätthållas.

Stockholm den 26 september 2003

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)