Utökade möjligheter till predatorkontroll

Motion 2021/22:2234 av Erik Ottoson (M)

av Erik Ottoson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en förordningsändring som möjliggör jakt nattetid med såväl fast som rörlig belysning, även i anslutning till jaktvapnet, efter rödräv, grävling, skogsmård, mink, mårdhund och tvättbjörn samt andra jämförbara vilt och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta initiativ till en förordningsändring som möjliggör jakt nattetid med elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare samt värmekamera efter rödräv, grävling, skogsmård, mink, mårdhund och tvättbjörn samt andra jämförbara vilt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jakten är en omistlig del av vårt svenska kulturarv, vår svenska viltförvaltning och en verksamhet som hundratusentals svenskar lägger miljontals obetalda timmar på för att vidmakthålla. Jakten bidrar till att bibehålla vår biologiska mångfald, förvalta viltstammarna, förebygga viltskador, ger en miljövänlig och nyttig naturresurs i form av kött och andra viltprodukter samt ger en fantastisk möjlighet till rekreation för jaktens utövare. Jakten bidrar även till ökad kunskap om viltet samt en god viltvård genom biotopförbättrande åtgärder, utfodring vintertid och predatorkontroll. Sverige har på detta sätt skapat en av världens mest liberala jaktlagstiftningar som matchas av en av världens mest ansvarstagande jägarkårer.

En viktig del av viltvården är predatorkontroll, alltså begränsning av antalet rovdjur som påverkar andra viltslag negativt. Den vanligaste formen av detta är jakt på exempelvis räv och grävling men även flertalet andra viltslag förekommer. Denna jakt är en avgörande del i att gynna andra viltslag och den biologiska mångfalden i ett område men den kräver mycket arbete. En försvårande omständighet är att den inte helt får bedrivas nattetid med belysning uppsatt för jaktliga ändamål. Detta innebär att en jägare som jagar vildsvin vid en åtel med åtelbelysning inte får fälla en räv som går förbi om jägaren inte först släcker belysningen. Om ett vildsvin däremot går förbi är det tillåtet att fälla detta. Anläggs en rävåtel för att locka räv till denna plats så kommer räven dit i huvudsak nattetid men jägare är hänvisade till att lossa skott i månsken snarare än i ljuset från elektronisk belysning. Detta är ett onödigt risktagande som riskerar att leda till onödiga skadeskjutningar med onödigt lidande som följd för räven samt även en ökad ineffektivitet i viltförvaltningen. Mot bakgrund av bland annat detta bör regeringen ta initiativ till en förordningsändring som möjliggör jakt nattetid med såväl fast som rörlig belysning, även i anslutning till jaktvapnet, efter rödräv, grävling, skogsmård, mink, mårdhund och tvättbjörn samt andra jämförbara vilt. Även möjligheten att möjliggöra för användandet av elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare och värmekamera bör övervägas för samma viltslag och samma syften som ovan.

Erik Ottoson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)