Utökad undervisning i klinisk mykologi vid läkarutbildning, m.m.

Motion 1990/91:Ub586 av Siw Persson (fp)

av Siw Persson (fp)
Svamporganismer och de produkter som dessa bildar
kan orsaka en mångfald olika sjukdomar hos människan.
De inkluderar ytliga och djupa infektioner, ospecifika och
specifika (immunologiska) överkänslighetsreaktioner samt
akuta och kroniska förgiftningar (mykotoxikoser). Primärt
smittofarliga svamporganismer (Historplasma,
Coccidioides) utgör ett ständigt infektionshot för miljontals
människor inom endemiska områden i världen och svenskar
som besöker dessa områden. Andra smittofarliga
svamporganismer (t.ex. dermatofyter) med global
spridning ger upphov till ytliga hudinfektioner. S.k.
opportunistiska svamporganismer (Candida, Aspergillus)
orsakar i ständigt ökande frekvens djupt livshotande
infektioner inom den slutna sjukvården hos patienter
(cancer, transplantation) som har lokalt eller generellt
nedsatt infektionsförsvar.
Personer som i arbetslivet exponeras för höga halter av
svamporganismer och deras produkter sensibiliseras och
drabbas av immunologiska överkänslighetsreaktioner.
Personer med medfödd benägenhet för immunologiska
överkänslighetsreaktioner som i inomhusmiljö exponeras
för mögelföreningar sensibiliseras och utvecklar
mögelallergiska reaktioner. Personer som på grund av svåra
underliggande sjukdomar (kroniska lungsjukdomar,
cancer, aids) eller behandlingen därav har defekt
infektionsförsvar är en ständigt ökande riskgrupp inom den
öppna sjukvården som drabbas av svåra svampsjukdomar.
Eftersom svampsjukdomar inducerar ett brett spektrum
av sjukdomar utgör dessa ett expanderande diagnostiskt
och terapeutiskt problem för många medicinska discipliner.
Såväl diagnos som behandling av svampsjukdomar är
dokumenterat svår. Problematiken fördjupas av att tjänster
som forskare saknas inom ämnesområdet och att kunskap
om de sjukdomar som svamporganismer inducerar på
människan är bristfällig i läkarkåren. Detta är beroende av
en obetydlig undervisning i klinisk mykologi under primär-
och vidareutbildning av läkare. Undervisningen i klinisk
mykologi måste radikalt förbättras och forskartjänster inom
medicinsk mykologi inrättas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av forskartjänster
inom medicinsk mykologi och utökad undervisning i klinisk
mykologi under primär- och vidareutbildning av läkare.

Stockholm den 23 januari 1991

Siw Persson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)