Utökad registerkontroll

Motion 2013/14:Ub251 av Pia Nilsson (S)

av Pia Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärare och skolledare bör omfattas av samma breda registerkontroll som de verksamheter som lyder under Socialstyrelsen.

Motivering

Skolinspektionen och Socialstyrelsen är båda kontrollerande myndigheter över centrala verksamheter i samhället. I dag säger lagen att den som ska arbeta eller på andra sätt verka inom vissa skollagsreglerade verksamheter ska kunna visa ett utdrag ur polisens belastningsregister.

Registerkontrollen syftar till att stärka barns skydd mot sexuella och andra grova brott, och utdraget är en del av bedömningsunderlaget för om en person är lämplig för arbetet eller inte. Därför är det förvånande att det anses vara tillräckligt med en begränsad registerkontroll då lärare och skolledare ska anställas. Särskilt som det vid anställningar i verksamheter som lyder under Socialstyrelsen krävs ett bredare registerutdrag.

De brott som det begränsade registerutdraget ska omfatta för anställda inom skolan är sexualbrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barnpornografibrott. Brott om grov kvinnofridskränkning omfattas däremot inte, vilket är uppseendeväckande.

I skolans läroplan står följande att läsa om skolans värdegrund:

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.

För att skolans värdegrund ska kunna förmedlas till eleverna på ett trovärdigt sätt räcker det inte med begränsad registerkontroll för ansvarig personal. Mer rimligt är att även lärare och skolledare omfattas av samma breda registerkontroll som de verksamheter som lyder under Socialstyrelsen.

Stockholm den 30 september 2013

Pia Nilsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)