Planerat tekniskt arbete på webbplatsen

Under måndag eftermiddag genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Utökad receptarie- och apotekarutbildning

Motion 1990/91:Ub637 av Stig Gustafsson och Gustav Persson (s)

av Stig Gustafsson och Gustav Persson (s)
Apoteksbolaget AB är med sina ca 12 000 
anställda och dryga 10 miljarder i omsättning ett av
landets största kunskaps- och serviceföretag. Verksamheten
grundas på det avtal som slöts mellan staten och
Apoteksbolaget AB i maj 1970 och som reviderats den 30
juli 1985. Enligt avtalet skall bolaget ''se till att den personal
som sysselsätts inom läkemedelsdistributionen uppfyller de
krav som måste uppställas från säkerhetssynpunkt''.
Bolagets verksamhet regleras vidare av den
säkerhetslagstiftning som bl.a. föreskriver att farmaceutisk
behörighet krävs, d.v.s. apotekare- eller receptarieexamen,
för att läkemedelsexpeditioner skall kunna fullgöras.
Svenskt apoteksväsende är således helt hänvisat till den
rekryteringsbas som apotekare eller receptarier utgör.
Alternativa rekryteringsvägar finns inte.
Apoteksbolaget är den helt dominerande arbetsgivaren
för farmaceuter. 50 % av de nyutexaminerade apotekarna
och 80 % av receptarierna anställs av företaget.
Apoteksbolagets långsiktiga personalbehov är således
avgörande för dimensioneringen av antalet
utbildningsplatser vid Farmaceutiska fakulteten. I
sammanhanget skall noteras att receptarielinjens s.k. 40-
poängsvariant inte utgör något nytillskott, eftersom
eleverna numera till nästan 100 % utgörs av i
Apoteksbolaget redan anställda apotekstekniker som
vidareutbildar sig. Den tidigare
apoteksteknikerutbildningen lades ner på tidigt 80-tal. Den
gav ca 250 utbildade per år som till sin helhet gick till
Apoteksbolaget.
Redan i början av 80-talet framhölls ett behov av
utbyggnad av utbildningen av receptarier om 40
utbildningsplatser. Statsmakterna efterkom inte detta
önskemål. Inte heller budgetåret 1988/89 ökades antalet
utbildningsplatser. Nu föreligger en uppenbar risk för att en
helt nödvändig ökning av utbildningen inför år 1991 också
uteblir. Apoteksbolagets planerade rekryteringsbehov
redan tidigt under 1990-talet är så omfattande att
situationen kan befaras bli ohållbar.
Bakgrunden till det stora rekryteringsbehovet under
1990-talet står att finna främst i de uppgifter som följer av
statens avtal med Apoteksbolaget. Samhällets strävan till
en ökad egenvård, ett förändrat konsumtionsmönster av
läkemedel till följd av befolkningens förskjutning mot
högre ålder samt apotekspersonalens ökade engagemang i
rådgivning och information kring läkemedelshanteringen är
tre viktiga utgångspunkter.
Till detta kommer ytterligare viktiga faktorer, såsom att
pensionsavgångarna inom apoteksväsendet fram till mitten
av 1990-talet kommer att nästan tredubblas och den
lagenliga rätt till föräldraledighet m.m. som fortfarande till
övervägande del nyttjas av kvinnlig personal. Till skillnad
mot vad som gällde inför 80-talet föreligger nu ingen
arbetslöshet bland farmaceuter.
Företagets nyrekryteringsbedömningar och totala
antalet avgångar av apotekare, receptarier och
apotekstekniker är följande:

Nyrekrytering
Avgångar
År
Receptarier
Apotekare
Totalt
Totalt
Varav pens 1991
100
40
140
260
140
1992
130
40
170
290
180
1993
145
50
195
310
200
1994
190
60
250
300
195
1995
200
60
260
350
250
1996
200
60
260
340
240
1997
210
60
270
370
265
1998
210
60
270
300
205
Skälet 
till att nyrekryteringarna är så mycket lägre än
avgångarna står att finna i dels bolagets
rationaliseringsprogram, såsom datorisering och
rationellare lokaler, dels i program för att öka
arbetstidsuttaget hos redan befintlig personal.
Apoteksbolagets långsiktiga personalplan innebär ett
behov av nyrekrytering av receptarier och apotekare som
ger följande dimensioneringsbehov vid Farmaceutiska
fakulteten:

År
Receptarielinjen
80-p variant
Apotekarelinjen 1989
120
80
1990
160
120
1991
180
120
1992
240
120
1993
260
120
1994
260
120
1995
260
120
1996
260
120
1989 
      2 x 40/termin  2 x 40/termin är den
nuvarande nivån
Ovanstående dimensionering har beräknats utifrån att
övriga avnämare såsom läkemedelsindustrin bibehåller sitt
nuvarande agerande.
Utvecklingen under 1990-talet är emellertid sådan att
det med säkerhet kan konstateras att alla avnämare
beräknar att öka sin nyrekrytering och att nya avnämare
tillkommer.
Den svenska läkemedelsindustrin är framgångsrik också
i ett internationellt perspektiv. För att kunna försvara denna
position erfordras att behovet av farmaceutisk kompetens
kan säkerställas över tiden. Läkemedelsindustrin gör
bedömningen att farmaceutrekryteringar till den ökar
under 1990-talet. Dessa utvecklingstendenser gör att
ovanstående dimensioneringsnivå kan vara något i
underkant.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en utökning av antalet
utbildningsplatser på receptarie- och apotekarlinjerna.

Stockholm den 25 januari 1991

Stig Gustafsson (s)

Gustav Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)