Utökad fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2009/10:T524 av Margareta Cederfelt (m)

av Margareta Cederfelt (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Motivering

Utvecklingen av samarbetet mellan Malmö- och Köpenhamnsregionen är oerhört positiv och kan till stora delar förklaras av Öresundsbrons tillkomst. Med Öresundsbron har det blivit möjligt att pendla mellan de båda länderna för arbete, boende, handel och studier. Ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Skåne skulle ytterligare underlätta integrationen mellan länderna, med positiva effekter för den regionala utvecklingen. En lämplig sträcka för en ny fast förbindelse över Öresund är Helsingborg–Helsingör. I dag trafikeras sträckan av tre rederier. Dygnet runt sker transport av fordon, gods och människor. Årligen passerar ungefär tolv miljoner människor Helsingborg–Helsingörleden. Enligt befintlig statistik ökar trafikflödet över Öresundsbron och redan 2015 beräknas bron nå sitt kapacitetstak. Trenden med snabbt expanderande kollektivtrafik kan förväntas fortgå.

Än mer angelägen kommer en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör att bli i fall planerna på en fast förbindelse över Fehrman bält mellan Danmark och Tyskland realiseras.

Ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark är en nationell angelägenhet och inte endast en fråga för de nordvästra delarna av Skåne.

Utifrån dessa förutsättningar är det relevant att utreda förutsättningarna för ytterligare en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige i Öresundsregionens norra del.

Stockholm den 30 september 2009

Margareta Cederfelt (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)