Utländska medborgares rösträtt och valbarhet i riksdagsval

Motion 2004/05:K234 av Mats Einarsson m.fl. (v)

av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att utvidga rösträtten och valbarheten i riksdagsval för invandrade kvinnor och män efter samma grund som i kommunala val.

Motivering

Enligt regeringsformen krävs svenskt medborgarskap för rätt att rösta och valbarhet till riksdagen. Det är anmärkningsvärt att invånare som av olika skäl valt att inte söka svenskt medborgarskap men som arbetat och betalat skatt här i årtionden, har begränsade politiska rättigheter i och med att de saknar rösträtt i riksdagsvalet.

Det är viktigt att de beslutande organen i samhället är sammansatta så att de representerar hela befolkningen. De kvinnor och män som har invandrat till Sverige återfinns i liten utsträckning i beslutande organ och inflytelserika positioner i samhället. Det gör att den etniska och kulturella mångfalden i Sverige är otillräckligt representerad i det demokratiska och politiska systemet. Valdeltagandet i kommunala val är påtagligt lägre bland de röstberättigade som saknar rösträtt i det samtidiga riksdagsvalet.

En demokrati måste omfatta och inkludera alla. Därför bör utländska kvinnor och män ha rösträtt och vara valbara efter samma grund som i kommunala val. I enlighet med det anförda bör riksdagen av regeringen begära förslag om utvidgning av rösträtten och valbarheten i riksdagsval för andra än svenska medborgare.

Stockholm den 19 september 2004

Mats Einarsson (v)

Rossana Dinamarca (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Tasso Stafilidis (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)