Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:2099 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

av Annika Hirvonen m.fl. (MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

 

Tabell A. Anslagsförslag 2023 för utgiftsområde 08 Migration

 

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Migrationsverket

4 718 546

100 000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

9 060 000

288 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

143 013

±0

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

779 576

±0

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

200 800

±0

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

291 158

±0

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

326 202

±0

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

500 450

±0

Summa

16 019 745

388 000

 

Aldrig förr har så många människor varit på flykt i världen som nu. Miljöpartiets vision är en värld där alla människor har en möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Där är vi inte i dag. Krig och konflikter ökar när kampen om de otillräckliga resurserna hårdnar. Klimatförändringarna skapar nya orsaker till att människor måste fly. Rätten att söka asyl är en mänsklig rättighet och måste försvaras. Fler länder behöver ta ett större ansvar för att ta emot flyktingar och vi vill att Sverige tillsammans med andra EU-länder förbinder sig att öka antalet kvotflyktingar. Vi vill att Sverige omedelbart ska gå tillbaka till att ta emot 5000 kvotflyktingar per år för att sedan öka till 7500 per år. 

Höj dagersättningen för asylsökande

Miljöpartiet vill höja dagersättningen för asylsökande. Dagersättningen har inte höjts sedan 1994, samtidigt som hyrorna och priserna på varor har stigit. Dagens ersättning, 71 kronor per dag för en ensamstående vuxen, är orimligt låg. Asylsökande måste ha möjlighet att leva ett drägligt liv under tiden de väntar på beslut. 

Korta ned handläggningstiderna 

Handläggningstiderna på Migrationsverket har länge kritiserats för att vara för långa. Som exempel är handläggningstiden i genomsnitt 8,6 månader i asylärenden i första instans - därutöver kommer domstolarnas handläggningstider. Riksrevisionen har konstaterat att hanteringen av asylmål på migrationsdomstolarna har effektivitetsbrister. Miljöpartiet noterar med oro att tre av fyra migrationsdomstolar aldrig har varit i närheten av att nå regeringens mål på att avgöra 90 procent av asylmålen inom fyra månader. Dessutom är skillnaderna mellan landets fyra migrationsdomstolar anmärkningsvärda. Utöver ökade ekonomiska kostnader kan för långa handläggningstider leda till psykiskt lidande och brister i rättssäkerheten. Det finns därför starka skäl för att öka anslagen till Migrationsverket och migrationsdomstolarna för att korta handläggningstiderna.

 

 

 

 

Annika Hirvonen (MP)

Camilla Hansén (MP)

Amanda Lind (MP)

Bassem Nasr (MP)

Jan Riise (MP)

Ulrika Westerlund (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)