Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C)

av Johanna Jönsson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 8 Migration enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Centerpartiets migrationspolitik grundar sig på övertygelsen att möjligheten att söka asyl är en förutsättning för att kunna erbjuda människor skydd för sina grundläggande fri- och rättigheter. Centerpartiet värnar därför rätten att söka asyl. Samtidigt är vi beredda att ta ansvar, föreslå handlingskraftiga reformer och förhandla med andra partier för att få till stånd breda överenskommelser kring en långsiktigt hållbar migrationspolitik. En sådan måste bygga på såväl medmänsklighet och humanism som ordning och reda.

Medan den tidigare regeringen värnade alla kostnadskrävande förmåner, men förvägrade människor deras rätt att söka skydd, värnar Centerpartiet människors rätt att söka skydd, men inte alla förmåner.

För att säkerställa ett rättssäkert och kostnadseffektivt mottagande krävs ett antal saker. Ansökningsprocessen, med tillhörande väntetider, måste kontinuerligt ses över i syfte att minska de passiva väntetiderna och öka möjligheten till snabba och rättssäkra beslut. Arbetet med återvändande för de som får avslag på sin asylansökan måste ske på ett effektivt sätt och integrationen för de som får stanna måste sätta igång direkt.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 8 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Migrationsverket

5411896

1270000

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

5567000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

57915

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

978291

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

426649

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

432027

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

349202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155450

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

195000

Summa

13573430

1270000

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 8 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Migrationsverket

–1270

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

1:9

Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m fl.

Summa

1270

0

0

Centerpartiets överväganden

Vissa tidigare aviserade anslagsminskningar genomförs inte i budgetpropositionen för 2019, då anslagsnivån i den senaste budgetpropositionen prolongeras. För att finansiera andra prioriterade åtgärder föreslår Centerpartiet att vissa av dessa prolongeringar ändå ska avslutas. Mot bakgrund av detta föreslås anslag 1:1 Migrationsverket minska med 1270 miljoner kronor 2019.

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)