Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2006/07:Sf285 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 8 Migration enligt uppställning:

UO 8

Migration

Regeringens
förslag (tkr)

Förändring
(tkr)

12:1

Migrationsverket

1 657 784

–260 000

12:2

Ersättningar och bostadskostnader

1 999 950

492 000

12:4

Domstolsprövning i utlänningsärenden

198 800

50 000

12:7

Utresor för avvisade och utvisade

204 202

–100 000

Summa

182 000

Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiets viktigaste krav inom detta område handlar om att genomföra en amnesti för dem som fått avslag på den tillfälliga asyllag som gällde mellan den 15 november 2005 och 31 mars 2006. Denna reform innebär en kraftig besparing för Migrationsverket under de närmaste åren. Vi föreslår också en nödvändig höjning och värdesäkring av dagersättningen för asylsökande och en utvidgning och förstärkning av asylsökandes rätt till sjukvård. Vidare föreslår vi att bostadsersättningen vid eget boende skall återinföras och höjas jämfört med tidigare nivå. Vi föreslår att satsningar på att höja kvaliteten på Migrationsverkets grundutredningar skall genomföras utan att riskera kvaliteten i domstolsförfarandet. För att värna humaniteten och rättssäkerheten i asylprocessen föreslår vi även minskningar av kostnaderna för förvarstagande, avvisningar och utvisningar.

Migrationsverket

Vänsterpartiet drev under vintern och våren 2005 tillsammans med en bred och massiv utom- och inomparlamentarisk rörelse förslaget om att genomföra en nollställning av asylprocessen inför övergången till ny instans- och processordning, detta för att ge upprättelse och uppehållstillstånd till alla dem som missbehandlats i den tidigare asylprocessen. Förslaget gick inte igenom. Däremot genomfördes en tillfällig asyllag som gällde mellan den 15 november 2005 och 31 mars 2006 och gav möjlighet till ny prövning och för vissa grupper en mer generös prövning. Den tillfälliga lagen var ett viktigt erkännande av bristerna i den rättsosäkra och inhumana asylprocessen, och Vänsterpartiet välkomnar var och en av de drygt 17 000 personer som härigenom alltså fått stanna. Vi är dock kritiska till tillämpningen av lagen i flera avseenden. Grundkravet om generell amnesti handlade om att ge upprättelse åt dem som felbehandlats i den tidigare processen. Detta har därmed fortsatt giltighet.

Mot denna bakgrund föreslår Vänsterpartiet att en amnesti genomförs i asylprocessen den 1 januari 2007 för dem som fått avslag på sina ansökningar på den tillfälliga asyllagen. Vi preciserar detta i vår motion Flykting- och immigrationspolitiken. Sammantaget rör det sig om ca 13 000 personer. Beräkningen av kostnaderna för anslaget bygger på en uppskattning om att kommunplaceringen av dessa personer i genomsnitt kommer att ta sex månader efter det att uppehållstillstånd beviljats. Förslaget innebär en tvåårig kostnad på anslag 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande på utgiftsområde 13 med början halvårsskiftet 2007.

Samtidigt sker en besparing på anslaget för Migrationsverket. Beräkningen av kostnaderna för anslaget bygger på en uppskattning om att samtliga ca 8 000 personer som i dag befinner sig i mottagningssystemet blir kommunplacerade i genomsnitt sex månader efter att uppehållstillståndet beviljats. Till detta kommer ytterligare ca 1 500 personer av dem som fått avslag, som i dag lever som gömda och som kan beräknas träda fram vid ett beslut om amnesti. Inräknat kostnaderna för Migrationsverkets prövning innebär förslaget om amnesti en besparing på anslag 12:1 Migrationsverket på 260 miljoner kronor 2007 och 700 miljoner kronor kommande år.

Ersättningar och bostadskostnader

I vår motion Förbättrat flyktingmottagande preciserar vi våra förslag på hur det svenska flyktingmottagandet skall förbättras. Vi föreslår bl.a. en höjning av dagersättningen till asylsökande med 30 kronor/dag. Dagersättningen ligger redan på en nivå långt under möjligheten till skälig levnadsstandard och ersättningen riskerar att urholkas ytterligare. Förutom att höja dagersättningen föreslår vi att den värdesäkras i förhållande till prisutvecklingen genom att knytas till index. Vänsterpartiet anvisar därför 345 miljoner kronor på anslaget.

Vidare driver vi att asylsökandes rätt till sjukvård skall stärkas så att även icke akuta sjukdomstillstånd skall omfattas. Som ett steg mot en sådan ordning bör tortyr- och traumaskador räknas som akuta tillstånd. Vidare finns det generellt ett behov av ökade medel för att landstingens kostnader skall ersättas. Vänsterpartiet tillför i detta syfte 100 miljoner kronor på anslaget.

Vi föreslår dessutom att bostadsersättningen till asylsökande skall återinföras samt att ersättningsnivån återställs till tidigare nivåer om 500 kronor för ensamstående och 1 000 kronor för familjer. Avskaffandet av bostadsersättningen vid eget boende har inte inneburit att asylsökande valt att bosätta sig i eget boende i någon mindre utsträckning än tidigare, utan enbart att redan fattiga människor blivit ännu fattigare. Förslaget innebär att anslaget ökas med 87 miljoner kronor.

Med anledning av att antalet asylsökande minskar kommande år bör även den del av anslaget som motsvarar utgifterna för förvar minskas. Genom införandet av ny instans- och processordning har också behovet av förvarsplatser minskat något. Förvarstagande skall vara noggrant preciserat och ske endast i undantagsfall och med tydlig tidsbegränsning. Mot denna bakgrund föreslår vi en minskning av anslaget med 40 miljoner kronor.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslag 12:2 Ersättningar och bostadskostnader med 492 miljoner kronor för 2007.

Domstolsprövning i utlänningsärenden

I budgetpropositionen föreslås en engångsvis satsning på Migrationsverket för att höja kvaliteten på grundutredningarna. Vänsterpartiet välkomnar denna satsning men avvisar förslaget till finansiering om att minska på anslaget för domstolsprövning motsvarande. Därmed föreslår vi en ökning av anslag 12:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden med 50 miljoner kronor 2007.

Utresor för avvisade och utvisade

Med anledning av att antalet asylsökande minskar bör en minskning på anslaget följa. Sedan ny instans- och processordning genomfördes i asylprocessen har behovet av bevakade utresor för avvisade och utvisade minskat något. Vidare är det inte motiverat att som regeringen anslå medel för att kunna genomföra avvisningar av personer som är i så dåligt skick att de skall skickas ut med ambulans och medföljande medicinsk personal. Detta är inte i linje med regeringens uttalade ambitioner att föra en human flyktingpolitik som inte bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Därför föreslår Vänsterpartiet att anslag 12:7 Utresor för avvisade och utvisade minskas med 100 miljoner kronor.

Stockholm den 30 oktober 2006

Lars Ohly (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Elina Linna (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Kalle Larsson (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)