Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Biståndet är ett centralt verktyg i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling. Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö, genom bland annat klimatbistånd.

Att möta klimatutmaningen, stärka demokratin och jämställdheten samt öka respekten för mänskliga rättigheter var vägledande värden för det svenska biståndet under alliansregeringen. Det är också värden som är helt centrala i Centerpartiets biståndspolitik. Svenskt bistånd bör fortsätta att stödja frihetskämpar och stärka yttrandefriheten, samt förbättra möjligheterna för fattiga människor att dra nytta av ekonomisk tillväxt genom förbättrad tillgång till utbildning, hälsovård och fler och bättre jobb. Genom ett ambitiöst stöd vid kriser, krig och katastrofer ska vi fortsätta att bidra till att rädda liv och lindra nöd.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Biståndsverksamhet

43534337

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1201325

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

16279

1:4

Folke Bernadotteakademin

125302

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50000

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

17897

Summa

44945140

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2019 till 2021 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2019

2020

2021

1:1

Biståndsverksamhet

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

1:4

Folke Bernadotteakademin

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

Summa

0

0

0

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har i budgetmotionen för 2019 inga skarpa anslagspåverkande förslag under detta utgiftsområde för nästkommande år. I motionen beskrivs dock ett antal inriktningar för den långsiktiga politik som Centerpartiet ämnar verka för.

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Linda Ylivainio (C)

Magnus Ek (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)