Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2017/18:3689 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1.

Motivering

Biståndet är ett centralt verktyg i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling. Sedan länge har Sverige varit en viktig aktör och bidragsgivare till internationellt arbete för fattigdomsbekämpning och bättre miljö, genom bland annat klimatbistånd.

Att möta klimatutmaningen, stärka demokratin och jämställdheten samt öka respekten för mänskliga rättigheter var vägledande värden för det svenska biståndet under alliansregeringen. Det är också värden som är helt centrala i Centerpartiets biståndspolitik. Svenskt bistånd bör fortsätta att stödja frihetskämpar och stärka yttrandefriheten, samt förbättra möjligheterna för fattiga människor att dra nytta av ekonomisk tillväxt genom förbättrad tillgång till utbildning, hälsovård och fler och bättre jobb. Genom ett ambitiöst stöd vid kriser, krig och katastrofer ska vi fortsätta att bidra till att rädda liv och lindra nöd.


Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (C)

1:1

Biståndsverksamhet

41 606 382

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 171 090

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

16 103

1:4

Folke Bernadotteakademin

123 955

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

17 679

Summa

42 985 209

0

Tabell 2 Centerpartiets förslag till anslag för 2018 till 2020 för utgiftsområde 7 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Miljoner kronor

2018

2019

2020

1:1

Biståndsverksamhet

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

1:4

Folke Bernadotteakademin

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

Summa

0

0

0

Centerpartiets överväganden

Centerpartiet har inget att invända mot den av regeringen föreslagna anslagsfördelningen.

Kerstin Lundgren (C)

Ola Johansson (C)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)