Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2010/11:U307 av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

av Johnny Skalin och Björn Söder (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 9 505 544 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2011 eller således 21 007 441 000 kr.

Motivering

Sverige ger i en internationell jämförelse utförd av OECD relativt sett mest bistånd. Sverige slog under 2009 också världsrekord i bistånd, då det svenska biståndet uppgick till 1,12 procent av bruttonationalinkomsten (BNI). Snittet för samtliga länder var i fjol 0,48 procent av BNI varav Japan bidrog med 0,18 procent av sin BNI.

Sverigedemokraterna menar att Sverige skall ta ansvar och bidra med ett internationellt bistånd, men utan att sticka ut relaterat till övriga världen, samtidigt som verksamheten koncentreras till att i huvudsak bestå av fattigdomsbekämpning, miljöåtgärder och humanitärt verksamma åtgärder. Vi väljer därför att sänka biståndet till den rekommenderade nivån om 0,7 procent av BNI – samtidigt som stödet till UNHCR kraftigt förstärks.

Anslagsförslag 2011 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (SD)

Tusental kronor

Anslag (ramanslag)

Regeringens förslag

Avvikelse gentemot regeringens förslag

1:1

Biståndsverksamhet

28 101 418

–8 158 418

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

946 110

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

14 963

–14 963

1:4

Folke Bernadotteakademin

55 675

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

40 000

1:6

Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

22 656

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa

1 332 163

–1 332 163

Summa för utgiftsområdet

30 512 985

–9 505 544

Specifikation av anslag 1.1

Minskat ramanslag

–9 158 418

Riktat anslag UNHCR

1 000 000

Summa

–8 158 418

Stockholm den 25 oktober 2010

Johnny Skalin (SD)

Björn Söder (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)