Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Motion 2006/07:Fö214 av Lars Ohly m.fl. (v)

av Lars Ohly m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens för­slag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sår­bar­het enligt uppställning:

UO 6

Försvar samt beredskap mot sårbarhet

Regeringens förslag (tkr)

Förändring
(tkr)

6:1

Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m.

20 452 062

–900 000

6:2

Materiel och anläggningar

17 600 235

–2 500 000

6:3

Forskning och teknikutveckling

1 159 785

–500 000

6:7

Totalförsvarets forskningsinstitut

57 049

–16 000

6:10

Internationella materielsamarbeten

102 891

–25 000

Summa för utgiftsområdet

–3 941 000

2Sammanfattning av Vänsterpartiets förslag

Vänsterpartiet avvisar regeringens förslag att utöka resurserna till de internationella insatserna. Vänsterpartiet föreslår dessutom besparingar när det gäller materielbeställningar och all verksamhet som i de olika anslagen syftar till främjande av svensk vapenexport. Ökade resurser till Försvarsmaktens jämställdhetsintegrering föreslås.

2.1Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande insatser

Regeringen föreslår att resurserna till internationella insatser skall öka. Detta förslag avvisar Vänsterpartiet. Regeringens förslag innebär en ökning med 600 miljoner kronor varav 200 miljoner kronor är överföring från anslag 6:2. Vänsterpartiet anser att denna omfördelning är tillfredsställande men motsätter sig ökning med de kvarstående 400 miljoner kronor som satsningen innebär.

Anslaget finansierar även åtgärder för främjande av den svenska försvarsindustrins exportverksamhet. Nedskärningar av dessa resurser föreslås med 550 miljoner kronor då Vänsterpartiet överhuvudtaget motsätter sig svensk vapenexport.

2.1.1Ökad satsning på jämställdhetsintegrering

50 miljoner kronor av ovan angivna besparing omfördelas inom anslag 6:1 till den pågående jämställdhetsintegreringen. Dessa resurser blir ett viktigt tillskott för exempelvis arbetet med att jämna ut den sneda könsfördelningen. I nuläget är endast cirka 4 procent av Försvarsmaktens personal kvinnor. Satsningar krävs därför på en rad områden vilka alla kan bidra till att fler kvinnor inte bara söker sig till, utan även stannar inom Försvarsmakten. För att åstadkomma detta krävs att information sprids och utbildning genomföras på bred front i syfte att förändra grundläggande attityder och strukturer.

2.2Materiel och anläggningar

På de ekonomiska resurser inom anslaget som avdelas till främjande av svensk vapenexport föreslår Vänsterpartiet besparingar på 500 miljoner kronor. Vidare föreslås en större nedskärning genom en minskning av materielbeställningarna på totalt 2 000 miljoner kronor för 2007. Den, med tanke på hotbilden, orimligt höga nivån på försvarsmateriel måste stegvis minska.

2.3Forskning och teknikutveckling

Inom detta anslag finansieras exempelvis Sveriges kostnader för den europeiska försvarsbyrån (EDA) och olika typer av projekt för utveckling av krigsmateriel. I nuläget behöver Sverige i mycket större utsträckning satsa på forskning och utveckling inom bland annat miljöteknikområdet. Därför föreslår Vänsterpartiet en omfördelning inom statsbudgeten. 500 miljoner kronor föreslås tas från anslag 6:3 och fördelas till för samhället viktigare forskningsverksamhet inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.

2.4Totalförsvarets forskningsinstitut

Anslaget omfattar bland annat 16 miljoner kronor för finansiering av internationell och exportstödjande verksamhet vilka Vänsterpartiet föreslår att bli föremål för besparing.

2.5Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Även inom detta anslag finns ekonomiska stöd till vapenexport. Nedskärning av dessa föreslås med 25 miljoner kronor.

Stockholm den 29 oktober 2006

Lars Ohly (v)

Marie Engström (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Elina Linna (v)

Peter Pedersen (v)

Kent Persson (v)

Alice Åström (v)

Gunilla Wahlén (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)