Motion till riksdagen
2020/21:3111
av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap


Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats de senaste decennierna, utvecklingen har varit svårbedömd och stundtals snabb. Inte minst har utvecklingen i Ryssland påverkat Sveriges säkerhetspolitiska situation på ett negativt sätt.

Försvarsanslagen som andel av BNP har trots denna utveckling fortsatt att minska, vilket lett till omfattande neddragningar och nedläggningar inom totalförsvaret under denna period.

Politikens inriktning

Målet med Sverigedemokraternas försvarspolitik är att skapa ett totalförsvar som åter kan försvara hela Sverige mot en kvalificerad motståndare. Sverigedemokraterna fokuserar därför på försvaret av Sverige framför internationella insatser. Vi anser det vidare vara av yttersta vikt att försvarsviljan i vårt land är stark och att försvarsmaktens folkförankring är djup. I juni 2019 skrev Sverigedemokraterna under försvarsberedningens rapport Värnkraft (Ds 2019:8). Rapporten lägger tillsammans med rapporten Motståndskraft (Ds 2017:66) grunden för ett starkt svenskt totalförsvar. Sverigedemokraterna ser positivt på den inriktning som pekas ut i rapporterna.

På längre sikt har dock Sverigedemokraterna en högre ambitionsnivå än försvarsberedningen. För att klara av att uppnå den ambitionsnivån bedömer vi att anslagen kommer behöva höjas ytterligare efter år 2025, så att de senast år 2030 är uppe i två procent av bruttonationalprodukten. Försvarsmakten behöver också ges möjlighet att planera långsiktigt varför vi anser att budgetramen behöver bli treårig. För att vidmakthålla en fortsatt god försvarsförmåga över tid anser Sverigedemokraterna att det genom lag ska anges en lägsta nivå för försvarsanslagen. Avslutningsvis ser vi det som en självklarhet att Sverige har ett nära militärt samarbete med Finland och att vi snarast ingår ett försvarsförbund med dem.

Sverigedemokraternas satsningar

Förbandsverksamhet och beredskap

Covid-19 har påverkat Försvarsmaktens möjligheter att genomföra övningar under år 2020, bland annat ställdes totalförsvarsövningen AURORA2020 in. För att myndigheten ska kunna genomföra dessa övningar vid ett senare tillfälle tillförs Försvarsmakten resurser för ändamålet. Vidare kommer antalet värnpliktiga öka kraftigt framledes och för att Försvarsmakten ska klara av att genomföra utbildning av dessa krävs det att antalet officerare blir fler. I dagsläget har dock myndigheten stora problem med avgångar, inte minst på grund av att Försvarsmakten betraktas som en oattraktiv arbetsgivare. Genom ökade anslag ges myndigheten möjlighet att genomföra satsningar på redan anställd personal, exempelvis högre lön och förbättrade förmåner, i syfte att dessa ska kvarstanna i tjänst. Det ökade anslaget möjliggör också för Försvarsmakten att återan­ställa yrkesofficerare som slutat i förtid. Sammantaget skapar detta förutsättningar för att klara av ökande värnpliktsvolymer.

Försvarsmaktens internationella insatser

Sverige bör i nuläget fokusera på återuppbyggnaden av totalförsvaret framför deltagande i mer omfattande internationella insatser. Av denna anledning anser vi att Sveriges internationella insatser omgående ska avslutas. Undantaget är bidraget med observatörer till FN:s fredsbevarande insatser samt deltagande i operation Atalanta. Förändringen leder till minskade kostnader för anslaget vilket möjliggör satsningar inom andra områden.

Anskaffning av materiel och anläggningar

Hemvärnet är i behov av nya sensorer, ny mörkermateriel och drönare. Anslagsökningen möjliggör att anskaffningen av denna materiel kan tidigareläggas. Vidare medger också höjningen att delar av den materiel som inte kunnat anskaffas till Försvarsmakten på grund av regeringens ambitionssänkning, kan köpas in till myndigheten. Sammantaget resulterar detta i en ökad operativ effekt för Försvarsmakten.

Officersutbildning m.m.

Antalet värnpliktiga som utbildas kommer att öka kraftigt under kommande år. För att klara av utbildningen av dessa behöver följaktligen fler officerare utbildas. Utbild­ningskapaciteten på nuvarande två militärhögskolor – Karlberg och Halmstad – är inte tillräcklig, varför en tredje militärhögskola behöver etableras. Anslagshöjningen möjliggör projektering av denna.

Kustbevakningen

Sverigedemokraterna ser miljöarbete till sjöss som en viktig del för att få till stånd en bättre miljö. Inom ramen för detta arbete finns den så kallade svavelförordningen. Genom att kontrollera att denna förordning efterlevs kan stora miljövinster göras.

I dag är Transportstyrelsen tillsynsmyndighet för svavelförordningen. Sverigedemo­kraterna bedömer att man i stället bör tilldela Kustbevakningen denna roll då de är den myndighet som har bäst förutsättningar att sköta kontrollen av svavelförordningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det civila försvaret och rikets krisberedskap är i behov av beredskapslager. Riktvärdet bör vara att beredskapslagren klarar av att täcka minst tre månaders förbrukning.  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i uppdrag att samordna, prioritera och fördela tillförda medel till berörda myndigheter.

Budgetförslag

Tabell 1. Anslagsförslag2021för utgiftsområde06Försvar och samhällets krisberedskap

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

41920370

190000

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1466571

±0

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

17808296

930000

1:4

Forskning och teknikutveckling

716905

±0

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

11361

±0

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

295568

±0

1:7

Officersutbildning m.m.

250806

10000

1:8

Försvarets radioanstalt

1417711

±0

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

237373

±0

1:10

Nämnder m.m.

6536

±0

1:11

Försvarets materielverk

1957997

±0

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

10770

±0

2:1

Kustbevakningen

1353934

10000

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

24850

±0

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

27580

±0

2:4

Krisberedskap

1304454

±0

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

381671

±0

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1435898

300000

2:7

Statens haverikommission

47799

±0

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

409945

±0

4:1

Elsäkerhetsverket

66975

±0

Summa

71153370

1440000

1:1 Förbandsverksamhet och beredskap

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

190 000

75 000

100 000

Anslaget höjs med 190 miljoner kronor. Anslagsökningen ger Försvarsmakten möjlighet att genomföra inställda övningar vid senare tillfälle. Ökningen möjliggör också för myndigheten att behålla och återanställa officerare.

1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

±0

-800 000

-800 000

Försvarsmaktens mer omfattande internationella uppdrag avvecklas från och med år 2021 vilket möjliggör en anslagssänkning om 800 miljoner kronor. På grund av omfattande avvecklingskostnader bedöms dock åtgärden först få ekonomisk effekt år 2022. 

1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

930 000

1665 000

1 590 000

Anslaget höjs med 930 miljoner kronor. Anslagsökningen ger Försvarsmakten möjlighet att genomföra omfattande materielinköp.

1:7 Officersutbildning m.m.

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

10 000

50 000

100 000

Anslaget höjs med 10 miljoner kronor. Anslagsökningen ger Försvarsmakten möjlighet att påbörja projektering av en tredje militärhögskola i Boden. 

2:1 Kustbevakningen

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

10 000 

10 000

10 000

Anslaget höjs med 10 miljoner kronor och finansierar de kostnader som uppstår när Kustbevakningen blir tillsynsmyndighet för svavelförordningen.

Ändamål

Anslaget får användas för de kostnader som uppstår inom ramen för uppdraget.

2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Förslag 2021

Beräknat 2022

Beräknat 2023

Avvikelse från regeringen

300 000

400 000

600 000

Anslaget höjs med 300 miljoner kronor och möjliggör en snabbare återuppbyggnad av beredskapslager.

Roger Richthoff (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Lars Andersson (SD)