Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2013/14:Fö234 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

  2. Riksdagen avslår investeringsplanen för Försvarsmakten för 2014–2017 (avsnitt 3.5.3 i propositionen).

  3. Riksdagen avslår bemyndigandet att under 2014 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 72 miljarder 700 miljoner kronor 2015–2027 (avsnitt 3.5.3 i propositionen).

  4. Riksdagen avslår bemyndigandet att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 miljarder kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13 i propositionen).

Anslagsfördelning

Tabell 1: Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 874 628

-550 000

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

8 856 194

-445 000

1:8

Försvarets radioanstalt

860 262

-121 000

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

172 740

-30 000

1:12

Försvarsexportmyndigheten

67 526

-30 000

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

24 850

+50 000

2:4

Krisberedskap

1 112 851

+40 000

Summa

-1 086 000

Sammanfattning

Det svenska försvaret har under de senaste åren ställts om från ett territorialförsvar till ett insatsförsvar. Det har varit en utveckling som Vänsterpartiet i grunden har stött. Men den omläggningen har dock gått för långt och undergräver i dag Sveriges försvarsförmåga. Därför ser vi i dag inget ytterligare utrymme för nedskärningar i försvarets förbandsverksamhet i Sverige.

Övergången från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar har inneburit större problem än vad regeringen trodde och det påverkar vår försvarsförmåga. Vänsterpartiet vill ha en förändring där vi inför värnplikt och stärker den folkliga förankringen av försvaret.

1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser

Genom ett tillbakadragande ur Afghanistan och genom att vi avstår från att leda eller delta i framtida EU-stridsgrupper kan vi spara mycket pengar på detta område. Vi ser dock positivt på fler helt FN-ledda aktioner.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 550 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:3 Anskaffning av material och anläggningar

Vi ser att Försvarsmakten har stora möjligheter att spara in kostnader på materialsidan.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 445 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:8 Försvarets radioanstalt

Vänsterpartiet har från början varit kritiskt till att ge FRA utökade befogenheter. Vi vill i stället begränsa FRA:s uppdrag. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 121 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut

Vi vill rationalisera verksamheten och minskar därför anslaget. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget 1:9 med 30 miljoner kronor 2014 jämfört med regeringens förslag.

1:12 Försvarsexportmyndigheten

Vänsterpartiet vill begränsa Sveriges vapenexport. Vi vill därför dra ned på anslaget till Försvarsexportmyndigheten, med avsikt att avskaffa myndigheten. Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en minskning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014 för att helt avveckla myndigheten till 1 januari 2015.

2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra olyckor

Klimatförändringarna leder till ökade risker för jordskred, översvämningar och andra olyckor. För att minska riskerna för att liv och egendom går till spillo behöver vi klimatanpassa vårt samhälle. I detta arbete har kommunerna en viktig roll. De har i dag möjlighet att söka statliga pengar för att bedöma och förebygga risker. Behoven är stora och efterfrågan är mycket större än de pengar som i dag finns att fördela. För att göra det möjligt för fler kommuner att genomföra förebyggande åtgärder vill vi därför höja anslaget.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget 2:2 med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

2:4 Krisberedskap

Vänsterpartiet anser att vi behöver utöka vår beredskap för att hantera kriser och katastrofer. Effekterna av klimatförändringarna innebär att vi behöver överföra resurser från vår förmåga att möta militära hot till vår förmåga att möta de hot som extremt väder medför. Vi vill därför ge olika instanser större möjligheter att framför allt arbeta förebyggande.

Sammantaget föreslår Vänsterpartiet en höjning av anslaget 2:4 med 40 miljoner kronor jämfört med regeringen 2014.

Investeringsplan och bemyndiganden

Vänsterpartiet är kritiskt till regeringens nya enormt kostsamma satsning på JAS. Vi vill därför avslå regeringens förslag till investeringsplan för Försvarsmakten. Ett avslag skulle förstås innebära att regeringen får återkomma till riksdagen med en ny investeringsplan. Vidare ingår satsningen på JAS i det bemyndigande på 70 miljarder kronor som regeringen vill få för att besluta om beställningar av materiel. Vi är medvetna om att inte hela bemyndigandet rör JAS, men eftersom bemyndigandet inte är preciserat närmare ser vi oss tvingade att i detta läge avslå hela bemyndigandet.

Riksdagen bör alltså avslå investeringsplanen för Försvarsmakten för 2014-2017 (avsnitt 3.5.3 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Vidare bör riksdagen avslå bemyndigandet att under 2014 för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 72 miljarder 700 miljoner kronor 2015-2027 (avsnitt 3.5.3 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

I linje med vad vi tidigare anfört om anslag 1:12 Försvarsexportmyndigheten vill vi även avslå förslaget till bemyndigande gällande myndigheten.

Riksdagen bör alltså avslå bemyndigandet att för 2014 besluta om en kredit i Riksgäldskontoret som inklusive tidigare utnyttjad kredit uppgår till högst 7 miljarder kronor för att tillgodose Försvarsexportmyndighetens behov av rörelsekapital (avsnitt 3.5.13 i propositionen). Detta bör riksdagen besluta.

Stockholm den 3 oktober 2013

Jonas Sjöstedt (V)

Siv Holma (V)

Eva Olofsson (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Hans Linde (V)

Torbjörn Björlund (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-04
Yrkanden (4)