Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4132 av Martin Ådahl m.fl. (C)

av Martin Ådahl m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Kommuner och regioner ansvarar för några av den offentliga sektorns viktigaste åtaganden. Skolan, sjukvården, omsorgen och kollektivtrafiken formas och utvecklas i kommuner och regioner.

Att den kommunala sektorn ges goda och långsiktiga förutsättningar att finansiera sin verksamhet, och att anpassa den efter lokalt skiftande behov, är således av största vikt. Centerpartiet vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Här utgör kommuner och regioner naturliga arenor för att lokalt organisera verksamheter som betyder mycket för människor.

Förslag till anslagsfördelning

Tabell 1. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, tusentals kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

147046689

378500

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4718355

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

250000

±0

1:5

Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner

300000

±0

Summa

152322194

378500


Tabell 2. Centerpartiets förslag till anslag för 2022 till 2024 för utgiftsområde 25 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag, miljoner kronor

Avvikelse från regeringen

2022

2023

2024

Utgiftsområde25Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

379

−1257

−1165

Summa

379

−1257

−1165

Centerpartiets överväganden

Anslag 1:1 föreslås öka med 200 miljoner kronor i syfte att kompensera för effekterna av Centerpartiets förslag om att ta bort undantagen från krav på bosättningstid inom garantipensionen och sjuk- och aktivitetsersättning. Anslaget beräknas öka med 200 miljoner kronor per år 2023–2024 av samma anledning. Anslaget föreslås minska med 25 miljoner kronor år 2022 till följd av att den föreslagna satsningen på bibliotek avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 25 miljoner kronor år 2023. Anslaget föreslås minska med 190 miljoner kronor år 2022 för att kompensera för effekterna av förstärkta nystartsjobb. Anslaget föreslås förstärkas med 323,5 miljoner kronor år 2022 till följd av att förslaget att omfördela pengar från detta anslag till det så kallade likvärdighetsbidraget avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget öka med 298 miljoner kronor år 2023 och med 283 miljoner kronor år 2024. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor till följd av att förslaget om minskad avgift för prövning av gymnasiekurser avvisas. Anslaget föreslås minska med 15 miljoner kronor år 2022 till följd av att förslaget om allsidig social sammansättning avvisas. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 30 miljoner kronor per år 2023–2024. Anslaget beräknas öka med 86 miljoner kronor år 2024 till följd av att förslaget om gemensamt skolval avvisas. Anslaget beräknas öka med 100 miljoner kronor per år 2023–2024 för att kompensera kommunsektorn för effekterna av förslaget om enklare skatteregler för enskilda näringsidkare. Anslaget föreslås öka med 1700 miljoner kronor år 2022 för att kompensera kommunsektorn av effekterna av förslaget om att delvis sänka de tillfälligt förstärkta ersättningsnivåerna inom arbetslöshetsförsäkringen. Anslaget beräknas minska med 59 miljoner kronor år 2024 till följd av att förslaget om grundläggande behörighet avvisas. Anslaget beräknas öka med 55 miljoner kronor år 2024 för att kompensera för effekterna av införandet av så kallade ingångsföretag. Anslaget föreslås minska med 1200 miljoner kronor år 2022 för att kompensera för förslaget om att sänka arbetsgivaravgiften för unga. Av samma anledning beräknas anslaget minska med 1300 miljoner kronor år 2023 och med 1800 miljoner kronor år 2024.

Martin Ådahl (C)

Lars Thomsson (C)

Alireza Akhondi (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)