Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4010 av Mats Persson m.fl. (L)

av Mats Persson m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell1 i motionen.

Motivering

Liberalerna värnar den offentliga servicen i hela landet. Oavsett bostadsort har individer rätt att få likvärdig kvalitet på vården, omsorgen, socialtjänsten och andra välfärds-tjänster. De ekonomiska villkoren för kommuner och regioner behöver därför utjämnas särskilt med hänsyn till faktorer som inte går att påverka.

Liberalerna har i sitt budgetalternativ för 2022 lagt fram ett antal förslag som får konsekvenser för utgiftsområde 25. Dessa förtecknas här nedan. För en närmare beskrivning av vårt samlade budgetalternativ hänvisas till vår budgetmotion.

Mer specifikt rör våra förändringar anslag 1:1 och påverkar detta anslag på följande vis: förslaget om en extra karensdag, dag 15 ökar anslaget med 100 miljoner kronor 2022; återinförandet av en bortre gräns i sjukförsäkringen ökar anslaget med 300 miljoner kronor 2022; att avskaffa kvalificeringsregeln i sjuk- och aktivitetsersättningen för flyktingar ökar anslaget med 100 miljoner kronor 2022; att avskaffa kvalificeringsregeln i garantipensionen för flyktingar ökar anslaget med 100 miljoner kronor 2022; att avvisa förlängning av temporär takhöjning i a-kassan ökar anslaget med 1 600 miljoner kronor 2022; ett nycklat statsbidrag för vårdplatser som omfördelning från UO9, minskar anslaget med 1 000 miljoner kronor 2022; satsningen på obligatorisk förskola för nyanlända barn ökar anslaget med 20 miljoner kronor 2022; den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna, det så kallade växa-stödet, permanentas och utvidgas, kommunernas skatteintäkter ökar därigenom vilket minskar anslaget med 40 miljoner kronor 2022; avvisad subvention till förmånscyklar minskar anslaget med 44 miljoner kronor 2022; en borttagen plastpåseskatt minskar anslaget med 10 miljoner kronor 2022; skattelättnaden för utländska experter ökas vilket kommunerna kompenseras för, detta leder till en ökning av kommunernas anslag med 40 miljoner kronor 2022.

Tabell 1 Anslagsförslag2022för utgiftsområde25Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

147046689

1166000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4718355

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

250000

±0

1:5

Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner

300000

±0

Summa

152322194

1166000

Mats Persson (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Allan Widman (L)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)