Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:3891 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2022 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering

Bakgrund

Pandemin har inte enbart inneburit ökade kostnader för kommuner och regioner i form av extrapersonal, skyddsmaterial, läkemedel och fler intensivvårdsplatser, den har även inneburit att intäkterna har minskat, samt att delar av verksamheten avstannat. Även efter pandemin kommer kommuner och regioner att ha ett stort personalbehov för att exempelvis kunna hantera det stora antalet operationer som skjutits upp.

Kommunsektorn påverkas av en minskad skattebas och ökade kostnader för ekonomiskt bistånd, när arbetslösheten stiger till följd av pandemin. Med anledning av korttidspermitteringar har denna effekt begränsats under 2020, men under de kommande åren kommer effekten att vara desto större. Därutöver har kommuner och regioner sett intäktstapp från den egna verksamheten, exempelvis inom tandvård.

Sverigedemokraternas satsningar

De ekonomiska effekterna av covid-19 behöver ses i ett större sammanhang och inte enbart med utgångspunkt från de direkta kostnaderna, vilket även gäller förstärkningen av statsbidragen. Sverigedemokraterna föreslår därför att det kommunala utjämningssystemet tillförs en långsiktig förstärkning om 3 miljarder kronor per år. Detta för att ge kommunsektorn rimliga förutsättningar att upprätthålla god välfärd, fungerande offentliga kärnverksamheter parallellt med ett rimligt skattetryck, utan att ytterligare behöva öka skuldbördan. Därmed förbättras även förutsättningarna avsevärt att inför framtiden upprätthålla krisberedskap, som i många avseenden är just ett lokalt ansvar.

Budgetförslag

Tabell 1. Anslagsförslag2022för utgiftsområde25Allmänna bidrag till kommuner

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

147046689

3000000

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

4718355

±0

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

7150

±0

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

250000

±0

1:5

Medel till befolkningsmässigt mindre kommuner

300000

±0

Summa

152322194

3000000

1:1 Kommunalekonomisk utjämning

 

Förslag 2022

Beräknat 2023

Beräknat 2024

Avvikelse från regeringen

3000000

3000000

3000000

Anslagen till kommunsektorn ökas med 3 miljarder kronor extra per år jämfört med regeringen.


Oscar Sjöstedt (SD)

Alexander Christiansson (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Dennis Dioukarev (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)