Motion till riksdagen
2014/15:2889
av Josef Fransson m.fl. (SD)

Utgiftsområde 24 Näringsliv


 

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.


Motivering
Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiets övergripande mål är att formera en demokratisk, politisk rörelse som slår vakt om den gemensamma nationella identitet som har utgjort grunden för framväxten av välfärdsstaten och vårt lands fredliga och demokratiska utveckling.


Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Genom att kombinera frihet och trygghet, individualism och gemenskap hoppas vi kunna skapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet.


Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor. Förutsatt att det kan gagna Sverige och dess medborgare är vi öppna för samtal, diskussioner och samarbeten med alla andra partier.


I vår höstbudget stakar vi ut våra viktigaste visioner för de kommande åren. Vi visar att det inte måste finnas någon motsättning mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning å den ena sidan och allmän välfärd, trygghet och socialt ansvarstagande å den andra.

 

Tabell 1 Anslagsförslag 2015 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (SD)

1:1

Verket för innovationssystem

220 176

−70 000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 418 966

−119 000

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

615 907

 

1:4

Tillväxtverket

268 960

+20 000

1:5

Näringslivsutveckling

316 772

 

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

81 503

 

1:7

Turistfrämjande

109 824

+25 000

1:8

Sveriges geologiska undersökning

224 428

+16 000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 806

+4 000

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

 

1:11

Patentbesvärsrätten

19 238

 

1:12

Bolagsverket

24 842

 

1:13

Bidrag till terminologisk verksamhet

4 288

+1 000

1:14

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

+1 000

1:15

Konkurrensverket

215 192

 

1:16

Konkurrensforskning

13 657

 

1:17

Upprustning och drift av Göta kanal

25 210

 

1:18

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

22 200

 

1:19

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

 

1:20

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

 

1:21

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

 

1:22

Bidrag till företagsutveckling och innovation

259 777

 

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

23 885

 

2:2

Kommerskollegium

83 553

 

2:3

Exportfrämjande verksamhet

243 889

 

2:4

Investeringsfrämjande

57 410

 

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

 

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 055

 

 

Summa

5 366 162

−122 000


Näringslivspolitik bör i stor utsträckning genomsyras av förutsägbarhet och förändringar på detta område bör genomföras med försiktighet. Annorlunda uttryckt är det olämpligt att onödigtvis göra partipolitik av institutioner som arbetar med denna typ av frågor. På sikt emotser Sverigedemokraterna emellertid en diskussion om vad som egentligen genererar tillväxt och nya framgångsrika företag och utesluter inte att staten bör ta ett steg tillbaka på vissa områden och överlåta innovation, entreprenörskap och förnyelse av näringslivet på de mest lämpade privata aktörerna, vars förutsättningar snarare kan optimeras genom reformer på till exempel skatteområdet.

 

Minskningen i det aktuella budgetförslaget består i att den av regeringen föreslagna kraftiga ökning av anslaget till Verket för innovationssystem (Vinnova) avvisas och att anslagen till forskning och utveckling via Vinnova istället reduceras marginellt. Vissa ökningar i anslagen distribueras till sektorer som bedöms som viktiga, geovetenskap och turism.

 

1:1 Verket för innovationssystem (Vinnova)

En mycket nyligen genomförd analys av den statliga myndigheten Tillväxtanalys rörande Vinnovas satsningar på små- och medelstora innovationsdrivna företag utgör underlag att ifrågasätta hur effektiv denna stödjande verksamhet är. Och rent generellt bör diskussionen om tillväxt och innovation sannolikt föras bortom statliga, skattefinansierade satsningar. När detta konstaterats vill Sverigedemokraterna understryka att frågan bör genomlysas grundligt innan man radikalt ändrar förutsättningarna för Vinnova och de företag som får stöd från denna myndighet. Sverigedemokraterna avvisar emellertid den stora ökningen i Vinnovas budget som regeringen föreslår i sin budgetproposition. Sverigedemokraterna budgeterar 150 miljoner kronor, 70 miljoner kronor lägre relativt regeringens budgetproposition.

 

1:2 Verket för innovationssystem: forskning och utveckling

I enlighet med ovanstående resonemang (1:1) budgeterar Sverigedemokraterna 2 300 Mkr till forskning och utveckling i Vinnovas regi, en reduktion med 119 miljoner kronor relativt regeringens förslag.

1:4 Tillväxtverket

Vi skjuter till extra resurser till Tillväxtverket mot bakgrund av våra förbättringar för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden. Den extra satsningen på 20 miljoner kronor syftar till att öka kunskapen och möjligheterna som finns att starta s.k. sociala företag.

 

1:7 Turistfrämjande

Sverigedemokraterna föreslår en budget för 2015 på 135 miljoner kronor, vilket representerar en ökning relativt regeringens förslag med 25 miljoner kronor. Vi anser att detta är väl investerade pengar och noterar att exempelvis Norge satsar betydligt mer pengar på turismfrämjande verksamhet.

 

1:8 Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersökning är en myndighet som har ansvar för frågor som berör geologi och mineralhantering. Sedan 2009 ingår ett särskilt organ inom denna myndighet med uppgift att handlägga ärenden som rör prospektering och utvinning av mineral. Sverigedemokraterna identifierar gruvdrift och mineralhantering som ett nyckelområde inom svenskt näringsliv och budgeterar en höjning med 16 miljoner kronor jämfört med regeringens budgetförslag.

 

1:9 Geovetenskaplig forskning

I enlighet med ovanstående resonemang (1:8) anslår Sverigedemokraterna 10 miljoner kronor till geovetenskaplig forskning, vilket utgör en förstärkning med 4 Mkr relativt regeringens budgetproposition.

 

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

AB terminologicentrum har till uppgift att ”verka för en effektiv fackspråklig kommunikation i svenskt näringsliv och i samhället” och fyller därmed genom sin expertis och verksamhet en vital funktion för en modern utveckling av det svenska språket. Av den aktuella budgetpropositionen framgår att regeringen från 2016 vill minska statsbidraget till AB terminologicentrum med 4 miljoner per år för att ”finansiera prioriterade satsningar”, vilket alltså reducerar stödet till ungefär 275 000 kr. Denna begränsade besparing, som milt uttryckt är blygsam jämfört med vidlyftiga satsningar på andra områden, avstyrks av Sverigedemokraterna, som istället budgeterar för en förstärkning av statsbidraget till 5 miljoner kronor, en nivå som bibehålls under mandatperioden.

 

1:14 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Sverigedemokraterna ser ett behov av att generellt lyfta fram de naturvetenskapliga institutionerna i Sverige, och just Ingenjörsvetenskapsakademien anser vi fyller en angelägen samhällsfunktion. Bidraget till Ingenjörsvetenskapsakademien har legat konstant på 8 miljoner kronor under flera år. Sverigedemokraterna budgeterar för en ökning av statsbidraget med 1 miljoner kronor, alltså 9 miljoner kronor.

 

 

.

Josef Fransson (SD)

 

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Nissinen (SD)

Olle Felten (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)