Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2174 av Daniel Helldén m.fl. (MP)

av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Motion till riksdagen

2022/23:2174

av Daniel Helldén m.fl. (MP)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2023 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell A i motionen.

Motivering

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

34 468 391

10 540 000

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

30 950 890

3 750 000

1:3

Trafikverket

1 455 481

±0

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

533 308

±0

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

62 284

±0

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

151 013

−63 000

1:7

Trafikavtal

1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)